บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม National Delivery ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม National Delivery เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในยุควิถีชีวิตใหม่

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 4-9 มิถุนายน 2564 : download
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 23-28 มิถุนายน 2564 : download

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 กรกฎาคม 2564 : download
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564