บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างโครงการการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤติโควิด 19

การประกวดราคาจ้างโครงการการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤติโควิด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 17-22 มีนาคม 2564 : download
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 28 เมษายน 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 29 เมษายน 2564 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 24 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา downlond ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2565