บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารโครงการ แพลตฟอร์ม Connexion กิจกรรมการยกระดับและสร้างทักษะชุดใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การสร้างความตระหนักและความสามารถในการรับรู้ สำหรับประชาชนผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานให้พร้อมต่อการประกอบอาชีพใหม่ในยุควิถีใหม

การประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการ แพลตฟอร์ม Connexion กิจกรรมการยกระดับและสร้างทักษะชุดใหม่ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การสร้างความตระหนักและความสามารถในการรับรู้ สำหรับประชาชนผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานให้พร้อมต่อการประกอบอาชีพใหม่ในยุควิถีใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 6-9 มิถุนายน 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 และเข้านำเสนองานวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 : download ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา download ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565