บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 17-22 กันยายน 2563 : download
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม 2563 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 29 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563