บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 17-22 ธันวาคม 2563 : download
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง 12 มกราคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 13 มกราคม 2564 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564