บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2566 : download

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566