บริการ
TH
EN
TH
CN

จัดจ้างผู้บริหารโครงการจัด “หลักสูตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง”Practical Smart City: Beyond Fundamentals ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนองาน ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2566

ราคากลาง : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2566

ประกาศผู้ชนะ : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566