บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างบริหารจัดการจัดทำเนื้อหาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล (e-bidding)

การจ้างบริหารจัดการจัดทำเนื้อหาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 กันยายน 2564 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 27 กันยายน 2564 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 28 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

ประกาศยกเลิก :download

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564