บริการ
TH
EN
TH
CN

ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมแสดงผลข้อมูล สถาบัน GBDi (e-bidding)

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 มีนาคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 : download

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564