บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมหลัก โดยวิธี e-Auction

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-ภาคอุตสาหกรรมหลัก.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 12 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศ: be-e-013-2560.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 27 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-e-013.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 21 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะหรือมีความเห็น ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 มกราคม 2560

วันที่ประกาศร่าง TOR: 12 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดขายซองเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2560

ปีงบประมาณ: 2560