บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-e-Entry.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 14 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: be-e-011.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 10 เมษายน 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-e-EA011.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 23 มีนาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะหรือมีความเห็น ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 มกราคม 2560

วันที่ประกาศร่าง TOR: 12 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดขายเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 - 2 มีนาคม 2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 21 กุมภาพันธ์ 2560

ปีงบประมาณ: 2560