บริการ
TH
EN
TH
CN
ประกาศว่าด้วยเรื่องสำนักงานฯ หลักเกณฑ์คุณสมบัติของหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนการให้บริการกิจการทางด้านกฎหมาย

หลักเกณฑ์คุณสมบัติของหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนการให้บริการกิจการทางด้านกฎหมาย

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนการให้บริการกิจการทางด้านกฎหมาย

ดาวน์โหลด

ระยะเวลาการรับสมัคร : ทุกวันที่ 1 ถึง 12 ของเดือน

การประกาศผล : ทุกวันที่ 30 ของเดือน

คุณสมบัติ :

  1. จดขอขึ้นทะเบียนสำนักงานทนายความ โดยแสดงหนังสือรับรองการจดจัดตั้งสำนักงานกฎหมายจากหน่วยงานสภาทนายความ
  2. จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัลผ่านรหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันตัวตน
  3. มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การว่าความทางกฎหมาย และการดำเนินงานอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกฎหมาย
  4. ปรากฏสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) (ถ้ามี)
  5. ปรากฏสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.๕) (ในกรณีเป็นบริษัท) หรือสำเนารายการจดทะเบียน (หส.๒) (ในกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) อายุไม่เกิน ๓ เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ อย่างหนึ่งอย่างใด แล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
  6. ไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกปิดกิจการ
  7. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ และไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของกรมบัญชีกลาง

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://www.lin.ee/c71YR14