บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ depa ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: เปรียบเทียบราคา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p027-2560.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 18 กรกฎาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: be027-2560.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 1 สิงหาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re027-2560.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 1 สิงหาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: an027-2560.pdf

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 18 กรกฎาคม 2560

ปีงบประมาณ: 2560