บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาเมล็ดพันธุ์นักรบดิจิทัลรุ่นใหม่ Seed Thailand ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 19 – 24 พฤษภาคม 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 29 มิถุนายน 2565 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2565