บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาบริการผู้มาติดต่อรับโทรศัพท์ และรับ-ส่งเอกสารภายในสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-operater.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 19 มีนาคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-operater_001.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 24 เมษายน 2562

ไฟล์ประกาศ: เสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ eGP ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 19 มีนาคม 2562

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: อังคาร, 19 มีนาคม

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: อังคาร, 19 มีนาคม