บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2564 : download
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 5 เมษายน 2564 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 7 เมษายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564