บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่(Si Maha Phot Smart Living Showcases) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่(Si Maha Phot Smart Living Showcases) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2565

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2565