บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบฯ (Smart Economy Showcase)วิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

การประกวดราคารจ้างเหมาดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 : download
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 5 เมษายน 2564 : download ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564