บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform)

ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 12-19 พฤษภาคม 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565