บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมประจำปี 2564

ประกวดราคาการจ้างผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลการศึกษาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของภาคอุตสาหกรรมประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 2-17 มีนาคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 2 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564