บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคต และยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (Thai gaming industry to Global)

ประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคต และยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (Thai gaming industry to Global) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 19-24 พฤษภาคม 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศยกเลิกโครงการdownload ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565