บริการ
TH
EN
TH
CN

จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ และจัดทำนิทรรศการดิจิทัล Thailand for The Future ในพื้นที่ Thailand Digital Valley ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 7 เมษายน 2566 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 10 เมษายน 2566 : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566

ราคากลาง : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566