บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Thailand Smart City Week 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 10-14 สิงหาคม 2563 : download

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 8 กันยายน 2563 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 9 กันยายน 2563 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 10 กันยายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563