บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างเหมาผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Thailand Smart City Week 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 10-14 สิงหาคม 2563 : download

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563