บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชน ในรายการ Digital Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชนในรายการ Digital Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562