บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Visual Interactive Storytelling workshops and Internship โดยวิธี e-Auction

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p-e-visual.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 5 พฤษภาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: be-e-017.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 3 สิงหาคม 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: re-e-017.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 7 กรกฎาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดรับฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะหรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2560

วันที่ประกาศร่าง TOR: 5 พฤษภาคม 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดขายเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 มิถุนายน 2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 14 มิถุนายน 2560

ปีงบประมาณ: 2560