บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมบุคลากรและกำลังคนดิจิทัล
Digital Lifelong Learning

การเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

Coding STEM IoT and AI

การยกระดับการเรียนรู้ Coding STEM IoT และ AI แบบครบวงจร

Digital Manpower Development

การส่งเสริมการพัฒนากำลังลังคนดิจิทัล

Digital Infrastructure for Digital Manpower

การส่งเสริมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัล 

หลักสูตร Digital CEO
หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (Chief of Digital Agro Business) เพื่อผู้บริหารระดับสูงในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเกษตรอนาคต

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Young Digital CEO) เพื่อผู้บริหารรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐ เอกชน และเจ้าของธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้ ปรับตัว และ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

เครื่องมือการส่งเสริม

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)

การพัฒนาเครือข่ายการพัฒนากำลังคนดิจิทัล/ความสำเร็จ

ตัวอย่างความสำเร็จของการผลิตและพัฒนากำลังคนดิจิทัล