บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมเกษตรกรประยุกต์ใช้ดิจิทัล
เป้าหมายและพื้นที่

จากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพมาก เพื่อให้สามารถรองรับกับการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจยุคสมัยใหม่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนักรู้ในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าของสินค้าเกษตรให้สามารถนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงวิถีทางในการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพให้แก่ผลผลิตได้มากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการบริโภคที่มากขึ้นเรื่อยๆ

เครื่องมือการส่งเสริม

มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาเกษตรกร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Transformation Fund and Mini Voucher for Agricultures)

ความสำเร็จ

ตัวอย่างความสำเร็จของการส่งเสริมเกษตรกร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล