บริการ
TH
EN
TH
CN
DIGITAL THAILAND
Please Select
\\


Load More


Load More

เกี่ยวกับ Digital Thailand Big Bang 2019Load More

เกี่ยวกับ Digital Thailand Big Bang 2018


BIG DATA IS EVERYWHERE

สานต่อการสร้างความตระหนัก สู่การให้ความรู้และความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของคนไทยทุกภาคส่วน เพื่อก้าวไปพร้อมพลวัตการพัฒนาประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สู่ DIGITAL THAILAND โดยสมบูรณ์

ทุกวันนี้ เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง BIG DATA โดยอาจไม่รู้ตัว ทั้งการ Search, Post, Chat, Share, Check-in ทั้งภาพถ่าย วีดิโอ เสียง หรือข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีการขยายให้ครอบคลุมประชากร และพื้นที่ทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ข้อมูลปริมาณมหาศาล (VOLUME) มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (VELOCITY) เหล่านี้มีความหลากหลาย (VARIETY) เป็นชุดข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ (VERACITY)

ข้อมูลเหล่านี้ เป็นเสมือนขุมทรัพย์ที่ยังไม่ถูกเจียรนัยให้เกิดคุณค่า แต่ถ้าเราทุกคนเข้าใจ และมองเห็นกระบวนการสังเคราะห์และวิเคราะห์ เพื่อหาความเชื่อมโยงและกรองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นั่นจะเป็น “โอกาส” และ “ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ” ของนวัตกรรมในอนาคต

งาน Digital Thailand Big Bang 2018 ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิด ”Thailand BIG DATA - โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” มหกรรมแสดงนวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยหลากหลายสาขา ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจ และเข้าใจถึงประโยชน์ ความสะดวกสบาย และโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ และคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าใจ และใช้ BIG DATA มาผนวกกับนวัตกรรมดิจิทัลต่าง ๆ ให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระบบเศรษฐกิจมหภาค การศึกษา การพัฒนาโครงสร้างประเทศ ไปจนถึงธุรกิจรายสาขา อาทิเช่น การเงิน การขนส่ง การเกษตร อาหาร ท่องเที่ยว พลังงาน และการบินจัดงาน "ดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง 2018" วันที่ 19-23 กันยายน ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถือเป็นนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งาน Digital Thailand Big Bang 2018 มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


พาวิเลี่ยนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นำเสนอวิสัยทัศน์กระทรวงดิจิทัลฯ ในการเดินหน้าสานต่อพันธกิจเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามกรอบ “SIGMA” ซึ่งหมายถึง “S” หรือ Cyber Security : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ “I” หรือ Infrastructure : โครงสร้างพื้นฐาน “G” หรือ Digital Government : รัฐบาลดิจิทัล “M” หรือ Digital Manpower : กำลังคน และ “A” หรือ Applications : ธุรกิจและการประยุกต์ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด พร้อมบูรณาการ ๑๙ กระทรวง เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์”อย่างแท้จริง


พาวิเลี่ยน CLOUD

นำเสนอวิสัยทัศน์กระทรวงดิจิทัลฯ ในการเดินหน้าสานต่อพันธกิจเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามกรอบ “SIGMA” ซึ่งหมายถึง “S” หรือ Cyber Security : ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ “I” หรือ Infrastructure : โครงสร้างพื้นฐาน “G” หรือ Digital Government : รัฐบาลดิจิทัล “M” หรือ Digital Manpower : กำลังคน และ “A” หรือ Applications : ธุรกิจและการประยุกต์ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด พร้อมบูรณาการ ๑๙ กระทรวง เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์”อย่างแท้จริง


พาวิเลี่ยน BIG DATA

นำเสนอองค์ความรู้เรื่อง Big Data ความสำคัญของการวิเคราะห์ การประมวลผล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับธุรกิจ ระดับชุมชน และระดับประเทศ รวมถึงการส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานดิจิทัล และเพื่อความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศและภูมิภาค ที่เชื่อมโยงไปทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ อาทิ อินเทอร์เน็ตประชารัฐ และระบบเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ (Submarine Cable)

 

พาวิเลี่ยน DIGITAL TRANSFORMATION

นำเสนอการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ การยกระดับการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและคุณภาพการศึกษา รวมถึงเครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุค Digital Economy อาทิ Cloud, Big Data, Internet of Things (IoT), Blockchain, e-Payment รวมถึงนำเสนอธุรกิจที่เป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่าน (transform) และนำเสนอเรื่องราวจากผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละด้าน อาทิ การเงิน ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ การค้าปลีก การขนส่ง อาหารและเกษตร พลังงาน การบิน และการท่องเที่ยว


พาวิเลี่ยน DIGITAL MANPOWER

นำเสนอความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงนำเสนอบทบาทและโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐที่ส่งเสริม Digital Manpower อาทิ การสร้างเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะพร้อมต่อยอดเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Coding) การสร้างเสริมทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรวัยทำงานให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพ และการยกระดับตลาดแรงงานด้านดิจิทัลไทยสู่สากลด้วยมาตรการ Smart Visa รวมถึงนำเสนออาชีพในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่


SMART CITY พาวิเลี่ยน

นำเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะตามนโยบายและกรอบการพัฒนาเมือง ๖ ด้านของประเทศไทย รวมถึงการจำลองเมืองอัจฉริยะต้นแบบเสมือนจริง ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืนวีดีโอบรรยากาศงาน Digital Thailand Big Bang 2018แถลงข่าวความสำเร็จการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2018
บรรยายกาศงาน Digital Thailand Big Bang 2018 - Day1


บรรยายกาศงาน Digital Thailand Big Bang 2018 - Day2
บรรยายกาศงาน Digital Thailand Big Bang 2018 - Day3


วีดีโอที่น่าสนใจอื่นๆ 
เพิ่มเติม คลิก


บรรยายกาศงาน Digital Thailand Big Bang 2018 - Day4ภาพบรรยากาศงาน Digital Thailand Big Bang 2018ความสำเร็จของการจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2018


รายละเอียดเพิ่มเติม www.digitalthailandbigbang.com


Load More

เกี่ยวกับ Digital Thailand Big Bang 2017

มหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017 งานเดียวที่พลิกมุมคิด และต่อชีวิตคุณให้ใกล้ชิดดิจิทัลไทยแลนด์มากยิ่งขึ้น เข้าใจสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand พร้อมสัมผัสนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำที่คิดค้นโดยคนไทยและทั่วทุกมุมโลก ที่พร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของคนไทย สู่รูปแบบชีวิตแห่งอนาคต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่และล้ำสมัยได้ระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

Digital Thailand Big Bang 2017 is a national digital and technology exhibition that will transform your idea and connect you closer to Digital Thailand, under the concept “Digital Transformation Thailand”. Are you ready to explore technology and innovation that could potentially drive Thailand economy, society and culture, which were created by Thai people and people all over the world? Be a part of this event and join us during 21-24 September 2017 at Challenger 1-2 IMPACT, Muengthong Thani.


เข้าถึงนวัตกรรมล้ำสมัยฝีมือคนไทย และเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่น่าสนใจ ซึ่งไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน ที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

Digital Ecosystem เรียนรู้วิวัฒนาการและการกำเนิดนวัตกรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมแห่งอนาคต

Digital Community and Smart City สัมผัสชีวิตแห่งความล้ำสมัย ที่ถูกจำลองไว้ในรูปแบบของเมืองอัจฉริยะ ที่แสดงออกถึงความร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

Digital Playground ประลองความคิด ลับคมความรู้ และแลกเปลี่ยนผลงานใหม่ๆ ในบริบทของดิจิทัลและเทคโนโลยี ที่ช่วยกระตุ้นและปลุกความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมได้อย่างไม่รู้จบ

Digital Park มองเห็นศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าอีกแห่งหนึ่งของโลก ที่ได้รับการสนับสนุนและผลักดันผ่านการวางโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการและสิทธิพิเศษต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนและพัฒนาด้านดิจิทัลเทคโนโลยี


Experience innovations made by Thai and international countries which have not been shown elsewhere.

Digital Ecosystem: Learn the evolution and origin of innovation, as well as basic constructions of technology that is vital for a digital transformation to the future.

Digital Community and Smart City: Experience the hi-tech life illustrated within a smart city that magnify a collaboration between related parties.

Digital Playground: Use your idea, imagination and knowledge to exchange new digital products and services. Awakening your creativity and innovation inside you.

Digital Park: Explore how Thailand has a potential to be a global hub of digital and technology investment, constructed upon a basic infrastructure support, investment benefits and more that would enhance an investment and development in digital and technology


Sponsor


ภาพบรรยากาศงาน Digital Thailand Big Bang 2018

รายละเอียดเพิ่มเติม

www.digitalthailandbigbang.com

Load More