บริการ
TH
EN
TH
CN
ระบบการพัฒนาและบ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น

depa ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในทุกระยะการเติบโต เช่น

  • depa JumpStart
  • depa Accelerator Program x Techsauce
  • depa Tech Tycoon+
  • depa Startup Battleground
  • Startup FastTrack “Go inter with Depa”

depa JumpStart โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ สามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรบ่มเพาะที่มีเนื้อหาเข้มข้น และมี Digital Startup ที่ประสบความสำเร็จเป็นพี่เลี้ยง โดยหลักสูตร depa Jumpstart เป็นผสมผสานการเรียนทั้ง Online และ Offline เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป สามารถเริ่มต้นธุรกิจ Digital Startup ได้อย่างมั่นใจ

depa Accelerator Program x Techsauce เป็นโครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพที่ depa ร่วมมือกับ Techsauce เพื่อเฟ้นหา Startup จำนวน 20 ทีมเข้าร่วมโปรแกรมกับ Mentor ระดับโลก โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างเอกชนและภาครัฐ โดย Accelerator นี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ Startup ไทยได้เข้ามาร่วมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพตัวเอง เพิ่มโอกาสทางการตลาด และช่วยเพิ่มความพร้อมของประเทศไทยด้านเทคโนโลยีให้ก้าวสู่ระดับสากล ทั้งนี้ โครงการได้เปิดรับสมัครทีม Startup จากทุกด้านทั่วประเทศที่มี Product เป็นของตัวเองมาเข้าร่วมโปรแกรม และเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่ม Digital Startup ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้มข้น

Tech Tycoon+ เป็นกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ Digital Startup และผู้ประกอบการเทคโนโลยี ที่พร้อมจะเติบโตทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้สำหรับธุรกิจช่วงระยะเติบโต (Scale up) อย่างเข้มข้น กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางทางธุรกิจ กิจกรรมให้คำปรึกษา (Mentoring) แบบตัวต่อตัว เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ Digital Startup ให้สามารถเติบโตสู่การเป็นกิจการระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไปได้

Startup Battleground เป็นกิจกรรม Hackathon ที่จัดขึ้นในงานดิจิทัลไทยแลนด์บิ๊กแบง ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนไทย และภาคเอกชนระดับโลก ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กับ บริษัท ฮับบา จำกัด (HUBBA Thailand) ร่วมด้วยเทคสตาร์ส (Techstars)  accelerator ชั้นนำระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมไอเดีย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ต่อยอด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเป็นเวทีสร้างโอกาสให้แก่ Startup หน้าใหม่ ได้เพิ่มพูนประสบการณ์จากการเข้าร่วม Workshop กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและการแข่งขันบนเวทีจริง โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นกลุ่ม Startup รวมกว่า 500 คน

Startup FastTrack “Go inter with Depa” เป็นโครงการที่ depa ร่วมกับสถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรและสตาร์ทอัพ และ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อส่งเสริมการสร้างสตาร์ทอัพไทยก้าวสู่เวทีโลก โดยโครงการจะส่งเสริมขยายธุรกิจ การลงทุน (Funding) การสร้างเครือข่าย (Networking) ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนวัตกรรมดิจิทัล สร้างช่องทางเผยแพร่ข้อมูลด้านการตลาด อันเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มมูลค่าการซื้อขายและการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยทีมที่เข้าร่วมโครงการ จะร่วมกิจกรรมเร่งพัฒนาศักยภาพ (Bootcamp) เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และหลังจากผ่านกระบวนการเร่งพัฒนาศักยภาพ จะมีการเชิญนักลงทุนจริงมาให้ความคิดเห็นกับสตาร์ทอัพ เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมและความมั่นใจ ให้กับทีมที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อก้าวสู่เวทีการนำเสนอผลงานระดับสากล รวมทั้งทีมที่มีผลงานดีเด่นจะมีโอกาสได้ไปแสดงผลงานต่อหน้านักลงทุนในงานระดับนานาชาติ