บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP)
การส่งเสริมการจัดทำ City Data Platform

แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP)  คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลดิจิทัลที่รองรับการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในเมือง อย่างเป็นระบบ พร้อมใช้ ปลอดภัย และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดกัเมืองแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญจำเป็นต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ตัวอย่าง City Data Platform ของเมืองระดับเทศบาล

ตัวอย่าง Open Dashboard 7 Smarts

การส่งเสริมการจัดทำแผน City Data Platform

1) คู่มือ กรอบการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform Development Framework) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกรอบโครงสร้างของ City Data Platform ให้สามารถนำไปพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมในทิศทางเดียวกัน

2) คู่มือ การจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง สำหรับนักพัฒนา (ฺBuilding the City Data Platform: A Step-by-Step Guide) เพื่อสอนวิธีการจัดทำ City Data Platform บนแพลตฟอร์มกลาง www.citydata.in.th โดยละเอียด เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาเมือง

3) คู่มือ การเขียนแผนการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (Writing the City Data Platform Blueprint: A Step-by-Step Guide) เพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนแผนการจัดทำ City Data Platform โดยละเอียด เพื่อประกอบแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาแผน

การส่งเสริมบุคลากรด้าน Smart City และ City Data Platform

หลักสูตรเพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้าน Smart City และ City Data Platform ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกระดับองค์ความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ นิสิตนักศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ทั้งรูปแบบ online และ on-site พร้อมศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการด้าน City Data Platform

เครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ในการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) เพื่อสร้างระบบนิเวศ และยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลเมืองด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ


ติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล

โทร: 02-026-2333 หรือ [email protected]