บริการ
TH
EN
TH
CN
ประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินการร่วมกันกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการกำหนดบัญชีประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัล โดยรายการต่อไปนี้ เป็นกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเห็นชอบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด แบ่งออกเป็น


1. กิจการเป้าหมายในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  โดย depa ได้ดำเนินการร่วมกันกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการกำหนดบัญชีประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัลตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2561 เพื่อให้เกิดการลงทุนในกิจการเป้าหมายในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) กรุณาอ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่ ดาวน์โหลด

บัญชีประเภทกิจการเป้าหมายสำหรับการลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand  หรือ EECd) ประกอบด้วย

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
หมวด 8 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเภท 5.6 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์์
5.6.1 กิจการ Microelectronics Design
5.6.2 กิจการ Embedded System Design


ประเภท 7.9 กิจการพัฒนาพื้นที่ส าหรับกิจการอุตสาหกรรม
7.9.2 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
7.9.2.2 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Park)
7.9.2.3 กิจการนิคมหรือเขต Data Center
7.9.2.4 ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม (Innovation Incubation Center)
ประเภท 8.1 กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย
8.1.4 กิจการพัฒนา Digital Technology

ประเภท 5.7 กิจการซอฟต์แวร์
5.7.1 กิจการพัฒนา Embedded Software
5.7.2 กิจการพัฒนา Enterprise Software
5.7.3 กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
(High Value-added Software)

ประเภท 7.10 กิจการ Cloud Service
ประเภท 7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา
ประเภท 7.13 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม
ประเภท 7.14 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ประเภท 7.15 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน


ประเภท 5.9 กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Services)

ประเภท 7.19 กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7.19.1 กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
7.19.2 สถานศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง

2. กิจการเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

บัญชีประเภทกิจการเป้าหมายสำหรับการส่งเสริมการลงทุนกิจการพัฒนาเมืองอิจฉริยะ (Smart City) โดยการส่งเสริมการลงทุนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 • กิจการ 7.9.3 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
 • กิจการ 7.31 กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ
 • กิจการ 7.32 กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ

นอกเหนือจากกิจการดังกล่าวข้างต้น  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้เสนอกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านดิจิทัลต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนโดยพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ รายละเอียด ดังนี้

3. ประเภทกิจการเป้าหมายสำหรับการลงทุนในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand  หรือ EECd) ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเสนอเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

 • ประเภท 1.23 การผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่ เช่น ระบบตรวจจับหรือติดตามสภาพต่างๆ ระบบควบคุมการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น น้ำ ปุ๋ย เวชภัณฑ์ และระบบโรงเรือนอัจฉริยะ เป็นต้น

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง

 • ประเภท 4.5.1 กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม
 • ประเภท 4.5.4 กิจการประกอบหุ่นยนต์ หรือ อุปกรณ์อัตโนมัติ และ/หรือชิ้นส่วน
 • ประเภท 4.11.5 กิจการผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับอวกาศ เช่น ชิ้นส่วนยานอวกาศดาวเทียม ระบบขับเคลื่อนจรวดนำส่ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สื่อสารในอวกาศ เครื่องมือสาหรับการค้นหา add space การตรวจวัดและการนำทางในอวกาศ เป็นต้น
 • ประเภท 4.11.6 กิจการระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับอวกาศ เช่น ระบบค้นหา add space ระบบสถานีภาคพื้น ระบบตรวจวัด ระบบประเมินผล และระบบนาทางในอวกาศ เป็นต้น

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • ประเภท 5.3.1.2.1 กิจการผลิตอุปกรณ์ส่ง (Emission) แพร่ (Transmission) รับ (Reception) สัญญาณสำหรับระบบใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และระบบไร้สาย (Wireless)
 • ประเภท 5.4.3.1 กิจการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง (Emission) แพร่ (Transmission) รับ (Reception) สัญญาณสำหรับระบบใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และระบบไร้สาย (Wireles

 • ประเภท 5.4.4 กิจการผลิตชิ้นส่วน Electronic Control and Measurement สำหรับงานอุตสาหกรรม/เกษตร/เครื่องมือแพทย์/ยานพาหนะ/เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  ก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์
 • ประเภท 7.24 กิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ/ หรือคลังสินค้า (เงื่อนไข: ด้วยดิจิทัล)
 • ประเภท 7.33 กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบอัจฉริยะประเภท 6.14.1 กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
 • ประเภท 7.1.6.1 กิจการบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศภาคพื้นน้ำ
 • ประเภท 7.4.2 กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบทันสมัย (International Distribution Center: IDC)
 • ประเภท 7.8 กิจการบริการจัดการด้านพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)
 • ประเภท 7.21 กิจการบริการแ
 • กิจการเพื่อสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลในพื้นที่ EECd
 • ประเภท 7.23 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (กิจการหอประชุมขนาดใหญ่ กิจการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ)

4. ประเภทกิจการเป้าหมายสำหรับการส่งเสริมการลงทุนกิจการพัฒนาเมืองอิจฉริยะ (Smart City) ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเสนอเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บัญชีประเภทกิจการเป้าหมายสำหรับการส่งเสริมการลงทุนกิจการพัฒนาเมืองอิจฉริยะ (Smart City) ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเสนอเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กิจการ 7.32 กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ

 1. กิจการด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
 2. แอพพลิเคชั่นและบริการดิจิทัลสำหรับนักท่องเที่ยว (เช่น แอพพลิเคชั่นท่องเที่ยว, แอพพลิเคชั่นสำหรับบริการ WiFi สำหรับนักท่องเที่ยว)
 3. แพลตฟอร์ม/ ระบบการค้าออนไลน์
 4. แอพพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มการทำธุรกิจการเกษตร

2 กิจการด้านการเดินทางและการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)

       2.1 ระบบบริการขนส่งมวลชนอัจฉริยะ

       2.2 ระบบบริการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บริการตั๋วร่วม

       2.3 ระบบบริการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามระบบขนส่งมวลชนหลากประเภท

       2.4 ระบบบริการข้อมูลการขนส่ง/ เดินทาง

       2.5 ระบบบริหารจัดการจราจร

       2.6 ระบบควบคุมการเดินรถ และระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน

       2.7 ระบบบริหารจัดการที่จอดรถ

       2.8 ระบบวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้า

       2.9 ระบบบริการโลจิสติกส์

       2.10 แพลตฟอร์ม/ ระบบบริการประกันภัยสำหรับการเดินทาง

       2.11 แพลตฟอร์ม/ ระบบแบ่งปันรถส่วนตัวและรถจักรยาน

       2.12 ระบบค้นหา และนำทาง ระบบพิกัดความละเอียดสูง

3 กิจการด้านพลังงานอัจริยะ (Smart Energy)

       3.1 ระบบการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน

       3.2 ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ

       3.3 ระบบไมโครกริด

       3.4 ระบบอาคารเขียว (Green Building) หรือระบบ Smart Home/ Smart Building เพื่อประหยัดพลังงาน

       3.5 ระบบอาคารที่สามารถผลิตพลังงานใช้เอง (Net-Zero Energy Building)

       3.6 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

       3.7 แพลตฟอร์ม/ ระบบซื้อขายพลังงานไฟฟ้า

5 กิจการด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)

       5.1 ระบบการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ด้วยเนื้อหาที่เป็น Digital Content

       5.2 แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยตนเอง และบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

       5.3 แพลตฟอร์ม/ ระบบรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

6 กิจการด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)

       6.1 ระบบเฝ้าความระวังความปลอดภัย (Surveillance System)

       6.2 แอพพลิเคชั่นแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย (City Alert)

       6.3 ระบบไฟฟ้า (ถนน) อัจฉริยะ

       6.4 แอพพลิเคชั่นเพื่อสื่อสารข้อมูลและบริการชุมชน

       6.5 ระบบบริการการแพทย์อัจฉริยะ

       6.6 ระบบดูแลสุขภาพอัจฉริยะ

7 กิจการด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)

       7.1 แพลตฟอร์มบริการประชาชนของเมือง (Smart Portal)

       7.2 แพลตฟอร์ม/ ระบบรับฟังความคิดเห็นประชาชนและรับร้องเรียน

       7.3 ระบบติดตามประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการดำเนินการของเมือง

       7.4 แอพพลิเคชั่นด้านนวัตกรรมบริการที่ต่อยอดจากข้อมูลเปิด (Open Data) ของเมือง

       7.5 ระบบ Big Data หรือระบบ Artificial Intelligence สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเมือง

8 กิจการด้านดิจิทัลที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

       8.1 ซอฟต์แวร์อัจฉริยะหรือระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

       8.2 การพัฒนาระบบอัตโนมัติ/เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล