บริการ
TH
EN
TH
CN
ความสำเร็จ
มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1

(Chief of Digital Agro Business : CDA#1)ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 2

(Chief of Digital Agro Business : CDA#2)
ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 3

(Chief of Digital Agro Business : CDA#3)


หลักสูตรดิจิทัลจั๊มสตาร์ท (Digital JumpStart) รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในภาคอุตสาหกรรม ให้กับกำลังคนระดับอาชีวศึกษา (AI อาชีวะ) ในพื้นที่ EEC

โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้นโครงการส่งเสริมบุคลากรครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษาพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) โดยใช้นวัตกรรมแบบเปิด HandySense

มาตรการช่วยเหลือการอุดหนุนการร่วมวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

Farmer Space

นวัตกรรมการให้บริการ และจัดการการซื้อขายสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน
Farm Feed

แพลตฟอร์มการเก็บข้อมูลทางการเกษตรและการบริหารจัดการทรัพยากรแบบแบ่งปัน

FinzPok

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการประยุกต์ใช้ดิจิทัลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ปี 2564
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ปี 2565
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ปี 2566มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

โครงการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเกษตรอัจฉริยะโครงการ Drone Universityโครงการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง (Rayong Technical College - Industrial Artificial Intelligent Center: RTC – IAI Center)โครงการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี Chonburi Technical College Industrial Artificial Intelligent Center CTC IAI Centerโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระดับอาชีวศึกษา ด้าน IoT วิทยาลัยการอาชีพแกลงโครงการศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ ภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีโครงการศูนย์พัฒนาทักษะ IoT เพื่อเกษตรอัจฉริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีโครงการศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการผลิตภาคกลาง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 

การจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือประกวดการสร้างความตระหนักการ จับคู่ธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการส่งเสริมการใช้มาตรฐานสากลในภาคธุรกิจและการเกษตร

คูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) สำหรับธุรกิจเกษตร ปี 2562โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) สำหรับธุรกิจเกษตร ปี 2563
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) สำหรับธุรกิจเกษตร ปี 2564
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) สำหรับธุรกิจเกษตร ปี 2565
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) สำหรับธุรกิจเกษตร ปี 2566