บริการ
TH
EN
TH
CN
การพัฒนาเครือข่ายการพัฒนากำลังคนดิจิทัล/ความสำเร็จ

            สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลทุกระดับ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งสร้างเสริมทักษะดิจิทัลให้กับกำลังคนและบุคลากรดิจิทัลให้มีทักษะและพร้อมในการปรับตัวสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน


ด้านการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ และ แพลตฟอร์มดิจิทัลและช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์

โครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ :  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัล เช่น

ศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัล (Digital Academy) : ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยอมตะ  พัฒนา depa-AMATA SMART Classroom ในอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเน้นความรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมหลัก เช่น Robotic, Mechatronics, Smart Electronic, Automotive, Internet of Thing (IoT) เป็นต้น


ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกำลังคนดิจิทัล
             เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรก็เช่นกันที่จะต้องพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สำนำงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้มีการพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ตั้งแต่เด็ก เยาวชน จนถึงระดับบุคลากรในองค์กรรัฐและเอกชนทั่วประเทศ  โดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและภาคธุรกิจ  เช่น

         ทักษะ Data Analytics : ในโลกยุค New Normal ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทั้งรัฐและเอกชนต้องเตรียมพร้อมบุคลากรที่มีทักษะด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) เพราะข้อมูล (Data) คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ประเทศกำลังอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปเร็ว จนทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงเร็วด้วย สิ่งเหล่านี้ทำให้องค์กรธุรกิจชั้นนำหันมาสนใจเรื่องของ Data และการแปลง Data ให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ จึงเห็นว่าทักษะ Data Analytics กลายเป็นประเด็นที่องค์กรธุรกิจยุคใหม่ต่างพูดถึงและให้ความสำคัญ โครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกของสามองค์กรชั้นนำ depa, AIT และ SCB ในการผนึกกำลังเดินหน้าร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับบุคลากรและกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Data Analytics for Upskilling) เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะกำลังคนเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนด้านการศึกษาโค้ดดิ้ง และทักษะด้านดิจิทัล

            เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต รวมถึงการส่งเสริมให้มีศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ดำเนินการร่วมกับภาคการศึกษา รวมถึงภาคเอกชน ในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง และ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   เช่น

          โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space Development) นำร่อง 200 โรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่เรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ให้มีพื้นที่ depa young maker space เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ โค้ดดิ้งพื้นฐาน  อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะครูผู้สอนจากโรงเรียนนำร่อง และ ศึกษานิเทศก์ รวม 272 คน โดยครูผู้สอนขยายผลนำความรู้ด้าน การพัฒนา ไปถ่ายทอดแก่นักเรียน ไม่น้อยกว่า 50,000 คนการสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปให้พร้อมต่อการเป็นพลเมืองดิจิทัล การเป็นกำลังสำคัญในสายงานดิจิทัล ที่มีความเข้าใจ เข้าถึง และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐานอย่างสร้างสรรค์ อาทิ

                โครงการ  Digital Your Life 2020: โลกดิจิทัลกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังคนดิจิทัล และเพิ่มความตระหนักและทักษะด้านดิจิทัลเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ GEN Z ที่จะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต มีความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างดี ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจและดึงศักยภาพของเยาวชนออกมาในเชิงสร้างสรรค์ และให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดความร่วมมือระหว่างประเทศ

 เพื่อให้การส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลได้มาตรฐานสากล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศ อาทิ

       depa ได้ร่วมมือกับ  Institute for Information & Communications Technology Planning & Evaluation (IITP)ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมมือกันผลักดันในการ นำระบบของ TOPCIT แบบทดสอบการประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่วนกลาง ของสาธารณรัฐเกาหลี (Test of Practical Competency in ICT: TOPCIT) เพื่อที่จะร่วมมือกันผลักดันในการนำระบบนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้าน ICT ให้กับบุคลากรของไทยในอนาคตร่วมมือพัฒนาทักษะดิจิทัล : การลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับกำลังคนดิจิทัลของประเทศไทยและเพิ่มขีดความสามารถด้านสื่ออิมเมอร์ซีฟ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโลยีส์ จำกัด  เจ้าของแพลตฟอร์ม ชั้นนำของโลกที่ใช้สำหรับพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์แบบ 2D และ 3D  โดยใช้หลักสูตรและประกาศนีบัตรระดับสากล รวมถึงแนวทางการพัฒนา The Centre of Digital Innovation Growth in AR/VR/XR ศูนย์บ่มเพาะการฝึกอบรม