บริการ
TH
EN
TH
CN
สิทธิประโยชน์ทางภาษี

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษี 200%) ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 647) พ.ศ. 2560 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา    เล่ม 134 ตอนที่ 113 ก วันที่ 31 ตุลาคม 2560 กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนชำระแล้ว ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ในรอบบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท สำหรับเงินได้เป็นจำนวน 100% ของรายจ่ายที่เป็น ค่าซื้อ หรือ จ้างทำ หรือ ค่าใช้บริการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่ ผู้ขาย หรือ ผู้รับจ้างทำ หรือ ผู้ให้บริการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก depa  เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 1 แสนบาท สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2562 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 - มี.ค 62 มีผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 100 ราย คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนด้านอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในไทยเป็นจำนวนเงินกว่า 10 ล้านบาท


รายละเอียดคุณสมบัติผู้ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียนกับ depa

  1. จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบเอ็ดของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ทั้งนี้กรณีเป็นนิติบุคคลในรูปแบบอื่น ต้องรับความเห็นชอบจากคณะทำงานเป็นกรณีไป
  2. มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ในประเทศไทย มิใช่เป็นเพียงตัวแทนเพื่อขายหรือให้บริการ
  3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตหรือพัฒนาหรือบริการซอฟต์แวร์ เช่น ISO/IEC 29110 หรือ Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือมาตรฐานอื่นๆ ตามที่สำนักงานกำหนด อย่างหนึ่งอย่างใดจากหน่วยรับรอง (Certified Body)
  5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกปิดกิจการ หรือมีคดีความ ถูกฟ้องร้องเป็นที่ประจักษ์ในชั้นศาล
  6. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ และไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของกรมบัญชีกลาาง

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน

  1. ผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยื่นคำขอเพื่อพิจารณา
  2. พิจารณากลั่นกรองผู้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนโดยคณะทำงาน
  3. ผู้ประกอบการ ชำระค่าขึ้นทะเบียน 500 บาท
  4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน ( ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน)


ดาวน์โหลด 

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๔๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 321) เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างทาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประกาศ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คู่มือสิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า Tax200%

ขึ้นทะเบียน และ ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน :  Tax200


แบบรายงานขอลดหย่อนภาษี