บริการ
TH
EN
TH
CN
คู่มือการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

เพื่อดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ 1/ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน และคุณสมบัติ วิธีการ และ กระบวนการในการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ มีแนวทางดังต่อไปนี้


คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน่วยงานที่ขอรับการพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นนิติบุคคล ได้แก่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของ รัฐ ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่ยื่นข้อเสนอ

(2) หรือเป็นนิติบุคคล ได้แก่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น ของรัฐ ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่ยื่นข้อเสนอ ที่มีความร่วมมือกับ หน่วยงานเอกชนที่จดทะเบียนในประเทศไทยในการพัฒนาและขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

(3) หรือเป็นนิติบุคคลภาคเอกชนที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่เมืองอัจฉริยะ ที่ยื่นข้อเสนอ และประสงค์จะขอรับการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยโครงการเมืองอัจฉริยะของ หน่วยงานเอกชนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานทางปกครองในระเบียบบริหารราชการส่วน ภูมิภาค หรือระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว

ขั้นตอนในการสมัครขอรับพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทย วิธีการรับสมัครทำได้ 3 ขั้นตอนคือ

  1. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง
  2. สมัครที่ Smart City Thailand Office ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์
  3. สมัครทาง www.smartcitythailand.or.th


เข้าสู่ Website SMARTCITYTHAILAND.OR.TH