บริการ
TH
EN
TH
CN
หลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

Young Digital CEO

คนรุ่นใหม่จะเป็นกำลังพลสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศในอนาคต คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราอยู่ในยุคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี (Digital Disruption) ที่พัฒนาขึ้นมาจนถึงนวัตกรรรมใหม่ๆ ขึ้น ซึ่งครอบคลุมไปถึง ผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม และโมเดลธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบกับมูลค่าของสินค้าและบริการที่มีอยู่แล้วในตลาด ยกตัวอย่างเช่น สมาร์ทโฟน ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นในการทำงานและการใช้งานส่วนตัว ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดำเนินการและการบริหารจัดการโดยตรงต่อทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและอย่างรวดเร็ว

เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตตามเป้าหมาย และที่สำคัญที่สุดก็ คือ ด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทุกองคาพยพของทุกภารกิจ โดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรจะต้องมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เพื่อให้มีศักยภาพ มีความพร้อมตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงได้จัดหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Young Digital CEO) รุ่นที่ 1 โดยเน้นสาระสำคัญของหลักสูตร 4 ด้าน 1) Digital for Economy : DE  2) Digital for Society : DS  3) Digital for Manpower : DM  4) Digital for Transformation : DT โดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงอย่างมากในแต่ละด้าน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 กิจกรรม (Learning Activity)  1) กิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในประเทศ  2) กิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในต่างประเทศ  3) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : การจัดทำรายงานกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม (DE,DS,DM.DT) เพื่อสรุปบทเรียนความสำเร็จและข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างเป็นงานวิชาการกลุ่ม โดยมีนักวิชาการร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อสร้างโมเดล Digital for Tomorrow และนำเสนอผลงานทางวิชาการของแต่ละกลุ่มผ่านกิจกรรม Academy Social Responsibility (ASR) เพื่อสร้างสังคมอัจฉริยะร่วมในวันสุดท้ายของโครงการ ซึ่งความสำเร็จของโครงการอบรมครั้งนี้จะนำไปสู่การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเปี่ยมคุณภาพในยุคดิจิทัล  และ 4) กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคลและองค์กร


Young Digital CEO รุ่นที่ 1 ได้ทำงานการเปิดหลักสูตรไปเมื่อเดือน พฤษภาคม 2562 และสุดสิ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 133 ชั่วโมง และมีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

Digital Economy Acedemy : โทร  0-2026-2333
คุณพรรณทิมา : โทร  082-449-4598
คุณนัฏพร : โทร  088-462-9945
e-mail : [email protected]