บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
เป้าหมายและพื้นที่

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่น ในการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนดลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และการนำไปใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล Digital (Transformation) ใหเป้นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

เครื่องมือการส่งเสริม

มาตรการส่งเสริม R&D เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (depa R&D Fund)