บริการ
TH
EN
TH
CN
เป้าหมายและพื้นที่

Digital University เป็นการจัดตั้งสถาบันการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ที่มีทักษะ IoT, Data Science, AI, Robotics, Mechatronics หรือทักษะดิจิทัลอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งแต่ระดับความรู้ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงความรู้ขั้นสูง ให้เกิดบุคลากรด้านดิจิทัลที่เพียงพอทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา คือ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรด้านดิจิทัลในพื้นที่ และบุคลากรในสายงานอื่นที่ต้องการพัฒนาทักษะเข้าสู่สาขาดิจิทัล  โดยในปี 2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้เริ่มดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อเป็นโครงการต้นแบบ และในปี 2563 ขยายเครือข่ายไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทยา และมถาบันการศึกษาที่สนใจอื่นๆ ต่อไป