บริการ
TH
EN
TH
CN
สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
Please Select

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup Institute) เป็นสถาบันมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นครบวงจรภายใต้กำกับการดูแลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startups) ให้เป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และเศรษฐกิจฐานผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Economy) สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เหมาะสม เพื่อให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและสามารถสร้างโอกาสทั้งในตลาดในประเทศและตลาดโลก ภารกิจที่สำคัญของสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ประกอบด้วย

 • การพัฒนามาตรการส่งเสริมและสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน และฐานองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 • การพัฒนาเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ ขยายโอกาสทางด้านการตลาด และขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้แก่วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
 • ส่งเสริมการขยายธุรกิจของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นออกสู่ตลาดต่างประเทศ และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไทยในเวทีนานาชาติ
 • ศึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ และตลาดภาครัฐ
 • ส่งเสริมให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation)
 • สนับสนุนการพัฒนากำลังคน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ
 • ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นของภูมิภาค
Load More

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นมีพันธกิจในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงลึก (Deep digital technology) เพื่อสร้างศักยภาพและเพิ่มจำนวนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่ได้รับการต่อยอดทางธุรกิจและต่อยอดการลงุทน (Deal flow) และเกิดวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

Load More
 1. การพัฒนาเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะ/หน่วยเร่งการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นอย่างเป็นระบบด้วยการใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นชั้นนำของประเทศ เช่น AIS The Startup, Dtac Accelerator, True Incube, Hubba, Techsauce, Rise Accelerator เป็นต้น
 2. การพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นระยะ Idea Stage ซึ่งดำเนินการสนับสนุนนักศึกษาหรือบุคคลธรรมดาในการจัดทำแผนงานเบื้องต้นระดับแปลงความคิดสู่การเริ่มต้นธุรกิจวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น โดยได้ดำเนินการสนับสนุนไปทั้งสิ้นรวม 400 ไอเดีย ผ่านการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะการก่อตั้งธุรกิจ (Early Stage) ซึ่งดำเนินการส่งเสริมบุคคลธรรมดา หรือกิจการที่จดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วไม่เกิน 3 ปี ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจในสาขาต่างๆ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไปแล้วทั้งสิ้น 29 ราย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 4. การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะเติบโต (Growth Stage) ซึ่งดำเนินการส่งเสริมกิจการที่จดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้วไม่เกิน 5 ปี ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ สำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด (Scalable) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไปแล้วทั้งสิ้น 14 ราย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 5. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะเริ่มทำธุรกิจ หรือกลุ่มที่ได้ดำเนินธุรกิจมาแล้วระยะหนึ่งแต่ประสบปัญหาในการเติบโต โดยมุ่งเน้นสนับสนุนบุคคลธรรมดาหรือกิจการที่มีรูปแบบธุรกิจที่ Repeatable หรือ ทำซ้ำได้ และ Scalable หรือ สามารถขยายหรือเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ ให้มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น และสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ผ่านโครงการ JumpStart โดยมีพี่เลี้ยงที่เป็นวิสาหกิจเริ่มต้นรุ่นพี่กว่า 30 ราย ที่พร้อมให้คำแนะนำและความช่วยเหลือตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ของโครงการ และมี Thailand Tech Startup Association (สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่) เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ในปี 2019 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 300 ราย โดยทางโครงการได้คัดเลือกผู้สมัครทั้งสิ้่น 150 ราย ในการเข้าร่วมโครงการ

 6. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยได้มีการพัฒนากลไกลการทดสอบรูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Regulatory Sandbox) สนับสนุนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นทดสอบผลิตภัณฑ์ แนวคิดทางธุรกิจ และนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ ๆ โดยในเบื้องต้นมุ่งเป้าไปในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ด้วยมาตรการผ่อนคลายทางกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน ซึ่งทำให้วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นสามารถลดระยะเวลาในการเข้าสู่ตลาดด้วยต้นทุนที่ต่ำลง สามารถทดสอบความสามารถในการมีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตได้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมนั้น ๆ จากสภาพแวดล้อมจริง รวมถึงทำให้เกิดการสร้างกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมอย่างมีพลวัต นอกจากนี้ยังมีการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของอุตสาหกรรมดิจิทัล หรือ “Smart VISA” โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็น หน่วยงานรัฐที่สำคัญในการรับรองคุณสมบัติผู้ที่ประสงค์ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้อุตสาหกรรมดิจิทัล

 7. การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในประเทศไทย โดยการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทิลเริ่มต้นไทย-จีน ซึ่งเป็นโครงการที่ depa ร่วมกับ TusStar หน่วยบ่มเพาะธุรกิจขนาดใหญ่ในเครือบริษัท TusHolding ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสร้างและพัฒนา “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นไทย-จีน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ Startup ไทยและจีนให้เติบโต สามารถแข่งขันและขยายธุรกิจออกสู่ภูมิภาคและทั่วโลกได้ และเป็นการดึงดูดให้ Startup จากในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CLMVT ใช้ไทยเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ

 8. การสร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น เพื่อให้ประเทศไทยมีกลไกในการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในทุกระยะการเติบโต โดยเฉพาะการเติบโตไปยังต่างประเทศ การสร้าง Global Mindset ให้กับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นตลอดจนการส่งเสริมการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ สถาบันฯ จึงได้พัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานชั้นนำด้านการพัฒนาวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นทั้งในและต่างประเทศ เช่น Station F ประเทศฝรั่งเศส Business Finland ประเทศฟินแลนด์ ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

Load More
Load More

Startup:
Koh Cloud (บริษัท เกาะไลฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด)
รายละเอียด:
API เดียวสำหรับทุกการจองตั๋ว : เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ, เรือเฟอร์รี่
เว็บไซต์:
http://cloud.kohlife.com/

Startup:
Mindset Maker (บริษัท มายด์เซ็ทเมคเกอร์ จำกัด)
รายละเอียด:
เครื่องมือดิจิตัลสำหรับครู และผู้บริหารสถาบันการศึกษาในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในห้องเรียนและโรงเรียน ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
เว็บไซต์:
https://www.mindsetmaker.co/

Startup:
Foodie (บริษัท คลาวด์ คิทเช่น จำกัด)
รายละเอียด:
Foodie เป็นแพลตฟอร์มสำหรับช่วยให้ร้านอาหารมีช่องทางการขายออนไลน์และออฟไลน์ได้ในราคาประหยัดเมื่อเทียบกับความสามารถที่มีในแฟลตฟอร์มของ Foodie ที่ให้ร้านอาหารสามารถเพิ่มช่องทางการขายและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและดูแลลูกค้าของตัวเองได้โดยตรง บริการ Foodie เป็บบริการที่ครบวงจรแต่อยู่ในแฟลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่ให้ลูกค้าสั่งซื้อ ชำระเงินได้หลายช่องทาง ส่งคำสั่งซื้อให้ทางร้าน จัดการเรื่องขนส่งจนอาหารไปถึงลูกค้าปลายทางได้อย่างง่ายดายในระบบ
เว็บไซต์:
https://www.foodie24x7.com/

Startup:
Daywork (บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด)
รายละเอียด:
"Daywork เป็นบริการจัดหาคนทำงาน/พนักงาน พาร์ทไทม์ให้กับบริษัท ห้างร้าน รวมถึงออแกไนซ์ต่างๆที่ต้อง การกำลังคนเข้าไปช่วยงาน โดยเน้นไปที่รูปแบบการทำ งานพาร์ทไทม์สำหรับผู้ที่ต้องการฝากหาพนักงานกับ Daywork เราให้บริการจัดหาคนแบบ One Stop Service ตั้งแต่จัดหาคน คัดกรองเบื้องต้น เทรนงาน ตรวจสอบการทำงานไป จนถึงขั้นตอนการชำระเงินให้กับพนักงานแทนคุณลูกค้าเรายังเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยหางานพาร์ทไทม์ให้กับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงบุคคลทั่วไป ทำรายการง่าย ๆ ผ่าน Application Daywork"
เว็บไซต์:
www.daywork.co/

Startup:
Kulap (บริษัท ซาโตชิ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) โดยนับเป็นผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ (Decentralized exchange) รายแรกที่ประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการได้
เว็บไซต์:
https://www.kulap.io/

Startup:
ENRES (บริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จำกัด)
รายละเอียด:
การบริหารจัดการอาคารและโรงงานประกอบไปด้วยหลายระบบ เพื่อต่อยอดการบริหารจัดการอาคารและโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ENRES นำเอาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เชื่อมต่อกับเซนเซอร์และระบบควบคุม เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย และนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประมวลผลข้อมูลจำนวนมากที่ได้รับมากจากเซนเซอร์ทั้งหมดเพื่อให้สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถติดตามผลของการควบคุมและผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงได้ ซึ่งจะทำให้สามารถลดการใช้พลังงานได้มากขึ้น และสามารถตอบโจทย์ Smart City ในการทำการควบคุมระบบไฟฟ้าของในเขตหรือเมือง เพื่อทำการลดพีคและปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งเมืองลงได้
เว็บไซต์:
https://www.enres.co/

Startup:
Haupcar (บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด)
รายละเอียด:
ฮ้อปคาร์ เป็น start-up ที่ทำระบบ car-sharing รายแรกของประเทศไทย โดยสามารถจองรถ เปิดและล๊อครถ ผ่านแอปพลิเคชันได้ 24 ชั่วโมง และสามารถใช้งานรายชั่วโมงโดยไม่ต้องจ่ายรายวัน
เว็บไซต์:
http://www.haupcar.com/

Startup:
Thaihand Massage (บริษัท ไทยแฮนด์ มาสสาจ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มช่วยให้เจ้าของกิจการร้านนวดและสปาบริหารจัดการข้อมูลภายในร้านได้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลด้านการบริการ และข้อมูลบุคลากร ที่จะถูกนำเสนออยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบตามเวลาจริง (real time)
เว็บไซต์:
http://www.thaihandmassage.com/

Startup:
Fellowie (บริษัท เฟโลวี จำกัด)
รายละเอียด:
เฟโลวี ตลาดงานออไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอล เราได้รวบรวมผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางที่จะมาช่วยคุณแก้ปัญหาและข้อสงสัยเหล่านี้ให้หมดไป โดยเฟโลวี จะอำนวยความสะดวกให้ตั้งแต่ ระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของคุณ ระบบจองเวลาที่คุณสามารถเลือกเวลาใช้บริการเมื่อใดก็ได้ ระบบชำระเงินที่การันตีว่าคุณจะไม่โดนโกงแน่นอน 100% คุณสามารถรับบริการผ่านระบบวิดีโอคอลบนเฟโลวีได้เลย โดยระบบวิดีโอคอลบนเฟโลวียังสามารถแชร์หน้าจอหรือมีกระดานเสมือนสำหรับวาดเขียนระหว่างใช้บริการอีกด้วย สำหรับคนที่มีความสามารถ คุณสามารถนำความสามารถมาสร้างรายได้ สร้างชื่อเสียง บนเฟโลวีได้ โดยเราอำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการตั้งแต่ มีพื้นที่สำหรับโปรโมทบริการของตนเอง ระบบจัดการตารางเวลาที่พร้อมให้บริการ ระบบกระเป๋าตังที่จะการันตีรายได้ 100% หลังจบการให้บริการ ระบบโปรไฟล์ที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับคุณ
เว็บไซต์:
https://fellowie.com/

Startup:
School Bright (บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
รายละเอียด:
School Bright คือแพลทฟอร์มบริหารสถานศึกษาดิจิตอลที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง โดยช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อนของคุณครูได้มากถึง 90% ดังความเชื่อในเรื่องของการคืนครูให้นักเรียนและลดต้นทุนการบริหารจัดการได้มากถึง 30% โดยปัจจุบันมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้งานมากกว่า 400 โรงเรียนทั่วประเทศ
เว็บไซต์:
https://schoolbright.co/

Startup:
Radars Point (บริษัท ก่อ จำกัด)
รายละเอียด:
Radars Point เป็น Platform ที่ทำให้การซื้อสินค้าออนไลน์ เชื่อมโยงกับการลงทุน แบบ Micro Investment และ ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายผ่านการช้อปปิ้งกับร้านค้าดังในแอปพลิเคชัน Radars Point เมื่อ User ทำการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชัน Radars Point จะได้รับ Point คืนและสามารถนำไป ลงทุนในแผนการลงทุนที่มีในแอปพลิเคชันได้
เว็บไซต์:
https://radarspoint.com/

Startup:
Future Skill (บริษัท ไลค์ มี เอ๊กซ์ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ทุกคอร์สไม่จำกัด ด้วยทักษะใหม่แกะกล่อง ในราคาสุดคุ้มค่าสำหรับคนที่อยากก้าวหน้า “การเรียนรู้ที่ดี ทักษะต้องใหม่ ทุกคนต้องเข้าถึงได้ และราคาไม่แพง” นี่เป็นแนวคิดที่ทำให้เราสร้าง FutureSkill ขึ้นมา เพราะเมื่อก่อนการหาความรู้ที่เราต้องการต้องแลกมาด้วยเงินราคาแพง แถมยังต้องเสียเวลาเดินทางเป็นวันๆ เราเชื่อว่า “เวลา” และ “คุณค่า” คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาตัวเองยุคนี้ ทำให้เกิด FutureSkill แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ทุกคอร์สไม่จำกัด ด้วยทักษะใหม่แกะกล่อง ในราคาสุดคุ้มค่าสำหรับคนที่อยากก้าวหน้า เราชื่อว่า ‘ทักษะ’ สามารถเปลี่ยนประเทศ รายได้ และคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ก้าวหน้าขึ้นได้
เว็บไซต์:
https:.//futureskill.co/

Startup:
Matchday (บริษัท แมทช์เดย์ ฮับ จำกัด)
รายละเอียด:
MATCHDAY เป็นแพลตฟอร์มบริหารและจองสนามกีฬา โดยด้านหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อบริหารสถานบริการแบบครบวงจร รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ อีกด้านหนึ่ง MATCHDAY เป็นแอพพลิเคชันเพื่อผู้เล่นหรือผู้ใช้งานสำหรับการค้นหาและจอง ได้ตรงตามวันและเวลาที่ต้องการ
เว็บไซต์:
http://www.matchday.co.th/

Startup:
Arincare (บริษัท อรินแคร์ จำกัด)
รายละเอียด:
Online Platform สำหรับร้านขายยาและเภสัชกรชุมชน ช่วยให้เภสัชกรและร้านขายยาทำงานง่าย เพิ่มยอดขาย ดูแลลูกค้าได้ดีขึ้น
เว็บไซต์:
https://www.arincare.com/

Startup:
Project Avalant (บริษัท มาร์เก็ตเอนี่แวร์ จำกัด)
รายละเอียด:
1 Ava Advisor - แพลตฟอร์มแนะนำการลงทุนสำหรับนักลงทุนในประเทศไทย
เว็บไซต์:
https://www.avaadvisory.hk/

Startup:
บริษัท สมาร์ททราเวลโกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (B2B Travel Gateway)
รายละเอียด:
เป็น ตัวกลาง สำหรับรับรายการจองตั๋วเพื่อเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว, ทริป, ขนส่ง, สินค้า และบริการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ API Online กับ B2B Travel Gateway เพื่อดึงสินค้าและบริการนำไปขายที่หน้าเวปหรือแอปพลิเคชั่น และถานที่ท่องเที่ยวสามารถนำสินค้าและบริการขึ้นมาวางในระบบของ B2B Travel Gateway ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงและรับคำสั่งจองตั๋วจากบริษัทตัวแทนทัวร์ (OTA) จากต่างประเทศได้อย่างกว้างขวางในที่เดียว
เว็บไซต์:
https://www.smarttravelglobal.com

Startup:
Bearcon School Bus (บริษัท แบร์คอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
รายละเอียด:
ระบบติดตามตัวเด็กนักเรียนทุกคนที่เดินทางมาโรงเรียน ทั้งจากรถโรงเรียนและเดินทางมาโรงเรียนเอง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลสุขภาพของเด็กจากนาฬิกา Bearcon Watch และทำการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเด็ก เปรียบเทียบพัฒนาการกับเด็กส่วนใหญ่ และรายงานให้กับผู้ปกครองและโรงเรียน
เว็บไซต์:
https://www.facebook.com/getbearcon/

Startup:
Beyond Training บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จํากัด
รายละเอียด:
บริการฝึกอบรมสำหรับองค์กร
เว็บไซต์:
https://www.beyondtraining.in.th/

Startup:
NextStore (บริษัท บิซเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด)
รายละเอียด:
Platform ที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนาเอาเทคโนโลยี ดิจิทัล มาช่วยในการตรวจสอบขั้นตอนการผลิต กระบวนการทำงาน การวัดผลทำให้ผู้ประกอบการสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบสามารถรองรับผู้ใช้งาน เช่น ผู้ตรวจสอบร้านค้า , ผู้จัดการโรงงาน/สาขา  และ เจ้าของร้านค้า/ผู้บริหาร
เว็บไซต์:
https://www.nextstore.cloud/

Startup:
Devcurate (บริษัท เดฟคิวเรท จำกัด)
รายละเอียด:
Devcurate คือจุดหมายปลายทางสูงสุดสำหรับองค์กรและบุคคลที่ต้องการทำงานเพื่อสร้างผลกระทบด้านบวกต่อสังคม ระบบอัจฉริยะของเราให้ข้อมูลเชิงลึกและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจ้างงานสูงสุด ควบคู่ไปกับการสร้างบุคคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานอย่างแท้จริง องค์กรจะได้พบกับผู้สมัครในอุดมคติ และผู้สมัครจะได้โอกาสค้นพบงานในฝันผ่านเครือข่ายทั่วโลกของเรา
เว็บไซต์:
https://www.devcurate.co/

Startup:
Drivemate (บริษัท ไดร์ฟเมท จำกัด)
รายละเอียด:
เว็บไซด์การแบ่งปันรถยนต์และสมัครเช่ารายเดือน
เว็บไซต์:
https://www.drivemate.asia/

Startup:
EATLAB Go-to Market (บริษัท อี๊ตแล็บ จำกัด)
รายละเอียด:
EATLAB เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยร้านอาหารในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มกำไรและรายรับสูงสุดให้กับร้าน โดยมีการนำเทคโนโลยี AI ที่ใช้กับตลาดทุน (financial market) มาพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยคิดเมนูใหม่ กำหนดราคา ออกแบบเมนู และวัดคุณภาพการบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถของร้านอาหารในการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เว็บไซต์:
https://www.eatlab.tech/

Startup:
ebizkit (บริษัท ค็อบ เทคโนโลยี จำกัด)
รายละเอียด:
ตัวกลางในการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ระหว่างบุคคล
เว็บไซต์:
https://www.ebizkit.co/

Startup:
FIXZY (บริษัท ฟิกซิ จำกัด)
รายละเอียด:
FIXZY เป็นแอปพลิเคชันหาช่างและแม่บ้านรายแรกของประเทศไทย ที่จะช่วยเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบ้านให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ด้วยช่างคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซม ย้ายและติดตั้ง บำรุงรักษา และการทำความสะอาด ครอบคลุมทั้งระบบน้ำ ระบบไฟ งานโครงสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า การบำรุงรักษา ล้างแอร์ บริการแม่บ้าน ทำสวน และบริการดูแลบ้านอื่นๆ แบบครบวงจร
เว็บไซต์:
https://www.fixzy.net

Startup:
Globish (บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด)
รายละเอียด:
เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่เน้นการเรียนเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ในการสื่อสารเท่านั้น อีกทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเรียน อีกทั้งการเรียนการสอนนั้นยังใช้มาตรฐานการวัดระดับภาษาสากล CEFR ที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก และยังได้รับการรับรองจาก KOKOA EDUCATION STANDARD สถาบันประเมินคุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย
เว็บไซต์:
https://www.globish.co.th/

Startup:
ESPREE.IO (บริษัท เอสปรีดอทไอโอ จำกัด)
รายละเอียด:
ระบบบริหารจัดการธุรกรรมไร้เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ ลดต้นทุนการบริหารจัดการและเปลี่ยนให้เป็นกำไรโดยอัตโนมัติ และยังมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามทุกความเป็นไปของธุรกิจให้เจ้าของกิจการสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น โดยเน้นให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นอันดับแรก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของ COVID-19 อันเนื่องมาจากการสัมผัสเหรียญและธนบัตรซึ่งเป็นหนึ่งในพาหะสำคัญ
เว็บไซต์:
https://www.espree.io/

Startup:
Everyday Doctor (บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด)
รายละเอียด:
Virtual Care Platform ที่ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพผ่านช่องทาง Teleconsult / Messaging โดยจะมีแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพ ให้คำปรึกษาทั้งในรูปแบบ Real Time และนัดหมายล่วงหน้า  โดยบุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ง่ายๆ ผ่าน LINE Application (ID : @everydaydoctor) พร้อมกันนี้เรายังรองรับลูกค้าองค์กรหรือโรงงานอีกด้วย พร้อมกันนี้เรายังพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลสำหรับสถานพยาบาล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการนัดหมายคนไข้ รับบัตรคิวและให้บริการ Teleconsult  ที่สามารถใช้งานเชื่อมโยงกับ LINE OA ปัจจุบันที่สถานพยาบาลใช้อยู่ได้ทันที ทำให้สถานพยาบาลมีระบบบริหารจัดการการ Teleconsult อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
เว็บไซต์:
https://www.everydaydoctor.asia/

Startup:
CloudCommerce (บริษัท คลาวด์คอมเมิรซ์ จำกัด)
รายละเอียด:
อีคอมเมิร์ซ และ โลจิสติกระหว่างประเทศ
เว็บไซต์:
https://www.cloudcommerce.co/

Startup:
Hybrid Aerator (บริษัท ยูบีเซฟ จำกัด)
รายละเอียด:
เครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงาน แบบไฮบริดจ์ เพื่อลดการใช้พลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย
เว็บไซต์:
https://www.hybridaerator.com/

Startup:
IPADAY (บริษัท ไอโออะเดย์ จำกัด)
รายละเอียด:
บริษัท ไอโออะเดย์ เราทำอุปกรณ์ IoT ที่ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ และการแจ้งเตือนเมื่ออุบัติเหตุ พร้อมทั้งมีระบบบริหารจัดการผู้ให้บริการ และการช่วยเหลือชีวิต โดยใช้ A.I. สำหรับบริษัทประกันภัย, โรงพยาบาล และโลจิสติกส์
เว็บไซต์:
https://www.ioaday.com/

Startup:
Hotel Hub (บริษัท โฮเทล ฮับ จำกัด)
รายละเอียด:
ศูนย์รวมซัพพลายเออร์และบริการระบบจัดซื้อสำหรับโรงแรม
เว็บไซต์:
https://www.thailandhotelhub.com/

Startup:
iTAX (บริษัท ไอแท็กซ์ อินคอเปอร์เรชั่น จำกัด)
รายละเอียด:
ระบบบริหารจัดการภาษี
เว็บไซต์:
https://www.itax.in.th/

Startup:
Jordsabuy (บริษัท อินฟิไลท์ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มสำหรับ ค้นหาและให้เช่าที่จอด ในรูปแบบ Website และ Mobile Application
เว็บไซต์:
https://www.jordsabuy.com/

Startup:
JuiceInnov8 (บริษัท จูซอินโนฟเอท จำกัด)
รายละเอียด:
JuiceInnov8 ใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biotechnology) ในการพัฒนาเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพด้วยการลดปริมาณแคลอรี่และน้ำตาลในน้ำผลไม้
เว็บไซต์:
https://www.juiceinnov8.com/

Startup:
Kochii Esports Academy (บริษัท โคชิอิ ไทยแลนด์ จำกัด)
รายละเอียด:
Kochii Esports Academy แพลตฟอร์มออนไลน์ที่สอนทางด้านอีสปอร์ตโดยเฉพาะ โดยการสอนทั้งการพัฒนาฝีมือการเล่นเกมอีสปอร์ต และสอนทักษะการทำงานในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตโดยเฉพาะ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอีสปอร์ตตัวจริง
เว็บไซต์:
https://www.kochii.me/

Startup:
KoMoMi (บริษัท โคโมมิ จำกัด)
รายละเอียด:
ระบบควบคุมการให้น้ำพืชอัจฉริยะ เป็นระบบการควบคุมการให้น้ำผ่าน Mobile Application โดยใช้เทคโนโลยี IoT และเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud โดยเกษตรกรสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้น้ำและลดอุณหภูมิในอากาศทั้งแบบโรงเรือนและแปลงเปิด ผ่าน Mobile Application โดยแนวทางในการรดน้ำทำได้ 3 กรณี คือ 1. ตามความต้องการของเกษตรกร 2. ตั้งค่าการควบคุมตามเวลา 3. ควบคุมอุปกรณ์ตามค่าเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์ความชื้นในดิน เซ็นเซอร์ความชื้นในอากาศ เซ็นเซอร์อุณหภูมิในอากาศ เป็นต้น
เว็บไซต์:
https://www.komomi.net/

Startup:
LaoShiHao (บริษัท ภาษาจีนเป่ยจิง จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง
เว็บไซต์:
https://www.beijing-chinese.com/

Startup:
Logisty (บริษัท โลจิสตี จำกัด)
รายละเอียด:
“โลจิสตี” เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อผู้ให้บริการขนส่งมาแลกเปลี่ยนงานและรถกันเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มความสามารถในการบริการลูกค้า ลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่า และลดปัญหารถจอดนิ่งไม่ได้ใช้งาน
เว็บไซต์:
https://www.logisty.asia/

Startup:
Mamy Booking (บริษัท หม่ามี๊ บุ๊คกิ้ง จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มที่รวบรวมทริปดำน้ำทุกจังหวัดในประเทศไทยมาไว้ในที่เดียว
เว็บไซต์:
https://www.mamybooking.com/

Startup:
NESTED (บริษัท เนสเตท จำกัด)
รายละเอียด:
NESTED เก็บข้อมูล บริษัท ทั้งหมดไว้ด้วยการจัดระเบียบไว้ในที่เดียวและช่วยปรับปรุงประสบการณ์การป้อนข้อมูลของพนักงานโดยการทำให้ง่ายและอัตโนมัติมากขึ้น NESTED Dashboard ช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจ โดยรวมถึงการแสดงเอกสารที่รอการอนุมัติ, การขาย, ใบแจ้งหนี้งานที่ต้องทำและอื่นๆ ไว้ในที่เดียวกัน ทำให้การจัดการข้อมูลบริษัทนั้นง่ายมากขึ้น และพนักงานสามารถใช้เวลาไปกับการวางแผนและการทำงานเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น
เว็บไซต์:
https://www.nested.co.th/

Startup:
Noburo (บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด)
รายละเอียด:
สวัสดิการด้านการเงินและโปรแกรมวางแผนการเงินอัจฉริยะ
เว็บไซต์:
https://www.noburo.co/

Startup:
OZT Robotics (บริษัท โอแซดที โรโบติกส์ จำกัด)
รายละเอียด:
1) หุ่นยนต์ไฮบริดเพื่อการตรวจสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม
เว็บไซต์:
[email protected]

Startup:
Parkberry (บริษัท เทคครูซ จำกัด)
รายละเอียด:
Parkberry มีสองธุรกิจดังนี้
เว็บไซต์:
https://www.parkberry.co/

Startup:
PharmaSee (บริษัท ฟาร์มาซี จำกัด)
รายละเอียด:
ฟาร์มาซี คือ ระบบค้นหาข้อมูลยาด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์และจดจำรูปภาพยา ที่สามารถช่วยให้บุคคลากรทางการแพทย์ค้นหาข้อมูลยาด้วยการถ่ายรูปเม็ดยา โดยใช้เทคโนโลยี Ai image recognition ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลของยาและลดปัญหาการใช้ยาผิดและไม่สมเหตุผลในผู้ป่วย ที่นำไปสู่การสิ้นเปลืองงบประมาณยาจำนวนมหาศาลในแต่ละปี
เว็บไซต์:
https://www.pharmasee.info/

Startup:
PharmCare (บริษัท ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จำกัด)
รายละเอียด:
เครือข่ายร้านขายยาผู้ให้บริการด้านสุขภาพโดยเภสัชกร
เว็บไซต์:
https://w/ww.pharmcare.co/

Startup:
QueQ (บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเวลาในการรับบริการ และสร้าง social distancing ให้กับสถานที่ที่มีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการเช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร เป็นต้น
เว็บไซต์:
https://www.queq.me/

Startup:
QUEST (บริษัท เควสท์ เอ็ดเทค จำกัด)
รายละเอียด:
Quest คือแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเป็นเส้นทางสู่ภาษาของศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นทักษะการ Code หรือ IELTS ด้วยระบบการเรียนแบบ real time และอุปกรณ์เสมือนห้องเรียนทุกอย่าง โดยนำหลักสูตรที่สามารถผสมการ codeและทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างลงตัวและจะรองรับอาชีพแห่งอนาคตทั่วเอเชียในอนาคตอันใกล้
เว็บไซต์:
https://www.questlanguage.com quest.ac

Startup:
Remote-Care (บริษัท อมร ชีวิน จำกัด)
รายละเอียด:
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงาน
เว็บไซต์:
https://www.amara-chiwin.com/

Startup:
Runster (บริษัท รันเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด)
รายละเอียด:
Runster - เกมออนไลน์เพื่อการออกกำลังกายในรูปแบบ interactive
เว็บไซต์:
https://www.runster.io/

Startup:
Sensing (บริษัท เซนซิ่ง เมต้า จำกัด)
รายละเอียด:
เซนซิ่งคือระบบอุปกรณ์อัจฉริยะในการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง(EEG)ที่ถูกวิจัยและพัฒนา เพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของความแม่นยำและความหลากหลายทางอารมณ์ที่สามารถตรวจวัดได้ด้วยEEG จึงนำมาสู่การประยุกต์กันระหว่างเทคโนโลยีEEGกับแว่นตานิรภัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในที่ทำงานด้วยการป้องกันอุบัติเหตที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการสร้างฐานข้อมูลทางด้านสุขภาวะจิต เพื่อการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น
เว็บไซต์:
https://www.sensingmeta.com/

Startup:
Smart Learning (บริษัท สมาร์ทเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด)
รายละเอียด:
online learning ทางด้านภาษาและ Technical Skill
เว็บไซต์:
https://www.smartlearn.tech/

Startup:
Smart Reflex (บริษัท สมาร์ท รีเฟล็กซ์ จำกัด)
รายละเอียด:
Smart Reflex เป็นระบบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive) โดยแจ้งเตือนความเสียงด้านสุขภาพให้แก่ ผู้ใช้งาน มุ่งทีปัญหาสุขภาพหลัก 3 ปัญหาซึ่งพบมากในผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัญหาโรคหัวใจ ปัญหาเบาหวาน และปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง (การล้ม) จะเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งอุปกรณ์ประเภทสวมใส่และอุปกรณ์ Smart Home ตลอดจนแอพพลิเคชันต่างๆ
เว็บไซต์:
https://www.smartreflex.info/

Startup:
SNEAK (บริษัท เก็ต สนีก จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มวางแผนการท่องเที่ยวผ่านรูปภาพโดยการนำ Visual-driven Solution เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบรับพฤติกรรมการวางแผนการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน
เว็บไซต์:
https://www.getsneak.com/

Startup:
Somjai Home Loan (บริษัท สมใจ 2018 จำกัด)
รายละเอียด:
Somjai Home Loan เป็น web application platform ที่ช่วยให้คนที่ต้องการซื้อบ้าน คำนวนความสามารถในการกู้บ้าน ค้นหาเปรียบเทียบสินเชื่อบ้านที่ดีที่สุดจากทุกธนาคารในประเทศไทย และ สามารถสมัครสินเชื่อบ้าน ง่ายๆ ใช้เวลาเพียง 3 นาที
เว็บไซต์:
https://www.somjai.co/

Startup:
Sportlyze (บริษัท สปอร์ตไลซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มด้านการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์กีฬาและอีสปอร์ต
เว็บไซต์:
https://www.sportlyze.com/

Startup:
SPsmartplants (บริษัท เอสพีสมาร์ทแพลนท์ จำกัด)
รายละเอียด:
SPsmartplants บริการทางการเกษตร สำหรับ Smart Farm, Smart Garden, Greenhouse (โรงเรือน) และ Indoor Farm (การปลูกพืชในร่ม) SPsmartplants จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งระบบจัดการการปลูกพืช ผ่านระบบควบคุมสภาพแวดล้อม โดยใช้ IoTs smart farm ดูแลการปลูกตามลักษณะและความต้องการของพืชแต่ละชนิด
เว็บไซต์:
https://www.spsmartplants.com/

Startup:
Tangmo (บริษัท แตงโม คอร์ป จำกัด)
รายละเอียด:
แตงโมเป็นระบบที่รวบรวมบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร ทำหน้าที่รวบรวมบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เข้าไว้ด้วยกัน  ตลอดจนการเชื่อมสังคมระหว่างผู้ใช้งานกับเจ้าของธุรกิจหรือร้านค้าเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็น Community สำหรับสัตว์เลี้ยงและคนเลี้ยงสัตว์อย่างครบวงจร ผ่าน Application บนมือถือภายใต้แนวคิด “Everything Pets In Your Hand”
เว็บไซต์:
https://www.tangmocenter.com/

Startup:
Trash Lucky (บริษัท แทรชลัคกี้ จำกัด)
รายละเอียด:
"แทรชลัคกี้ ช่วยให้ผู้คนสามารถรีไซเคิลขยะและลุ้นรางวัลทองคำแท่งได้ในเวลาเดียวกันโดยการเข้าร่วมโครงการ “ขยะรีไซเคิลลุ้นโชค” เพียงส่งขยะรีไซเคิลมาที่แทรชลัคกี้ ก็จะได้รับแลกตั๋วชิงโชคสำหรับลุ้นรับรางวัลทองแท่งและบัตรกำนัน ในขณะที่รางวัลใหญ่ปัจจุบันอยู่ที่ 7,000 บาท "
เว็บไซต์:
https://www.trashlucky.com/

Startup:
Waste Checking (บริษัท กรีน ไดร์ฟ จำกัด)
รายละเอียด:
Application ที่ใช้เกี่ยวกับตรวจสอบการขนย้ายของเสียอุตสาหกรรมเพื่อเข้าทำลายอย่างถูกวิธี
เว็บไซต์:
https://www.greendriveth.com/

Startup:
We Chef (บริษัท วีเชฟ (ประเทศไทย) จำกัด)
รายละเอียด:
food service platform  ที่จะเปลี่ยนครัวที่บ้านของผู้คนให้เป็นงานเปลี่ยนฝีมือทำอาหารให้เป็นเงิน
เว็บไซต์:
https://www.wechefthailand.com/

Startup:
Wisible (บริษัท ไฟว์ลูป จำกัด)
รายละเอียด:
โปรแกรมบริหารงานขายสำหรับธุรกิจ
เว็บไซต์:
https://www.wisible.io/

Startup:
ZWIZ.AI (บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด)
รายละเอียด:
ซีวิซ เอไอ คือ ระบบเอไอแชทบอท และ วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ที่เป็นเสมือนหุ่นยนต์ช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจออนไลน์ ในการตอบอัตโนมัติ ช่วยสื่อสารกับลูกค้า ช่วยปิดการขาย และ วิเคราะห์ข้อมูล ผ่าน Facebook และ LINE ปัจจบุันมีธุรกิจใข้งานอยู่ประมาณ 10,000 ธุรกิจในไทยและลาว
เว็บไซต์:
https://www.zwiz.ai/

Startup:
แดนมรณะ (บริษัท เซเว่นอีวิล จำกัด)
รายละเอียด:
วีดีโอเกม
เว็บไซต์:
https://www.facebook.com/7evil-335537153770711/?modal=admin_todo_tour

Startup:
ตลาด-สด (บริษัท สมาร์ทติ๊งคอนโทล จำกัด )
รายละเอียด:
ระบบบริหารจัดการวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรสำหรับร้านอาหาร เป็นแพตฟอร์มที่จะทำการเชื่อมต่อระหว่างร้านอาหารและ ผู้ขายวัตถุดิบำหรับร้านอาหาร
เว็บไซต์:
https://www.smartthinkcontrol.co.th/

Startup:
SATI (บริษัท อินโฟโทรนิคส์ คอร์ป จำกัด)
รายละเอียด:
เพื่อจำลองการขับขี่รถเสมือนจริงด้วยสถานการณ์ความน่าจะเป็นในการเกิดอุบัติเหตุของรถในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จำนวนทั้งสิ้น 6 สถานการณ์บริการในการฝึกขับขี่รถเชิงพาณิชย์เสมือนจริงด้วยสถานการณ์ที่มีความน่าจะเป็นในการเกิดอุบัติเหตุ นำเนื้อหาที่พัฒนาไปใช้พัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการจำนวน 10 คน ตอบโจทย์ในการลดอุบัติเหตุอุบัติการณ์ และลดความเสียหายจากอุบัติเหตุอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น
เว็บไซต์:
-

Startup:
Refinn (บริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดอท คอม จำกัด)
รายละเอียด:
Platform รีไฟแนนซ์ เปรียบเทียบดอกเบี้ยจากธนาคารชั้นนำ และสมัครออนไลน์ร้านอาหาร
เว็บไซต์:
https://www.refinn.com/

Startup:
MeMeal (บริษัท มีมีล จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มแนะนำอาหารที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงอาหารที่เหมาะสมกับตนเองในด้านสุขภาพ และ ความชอบ โดยคัดสรรอาหารแต่ละมื้อที่เหมาะกับผู้รับบริการจากร้านอาหารที่อยู่ในแพลตฟอร์ม ทั้งผู้รับบริการยังสามารถตรวจติดตามสุขภาพตนเองได้ ดูการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้สุขภาพดี โดยเน้นที่กลุ่มโรคอ้วน และ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เว็บไซต์:
www.memeal.ai

Startup:
Ooca (บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด)
รายละเอียด:
ระบบสั่งจ่ายยาสำหรับการแพทย์ทางไกลด้านสุขภาพจิต(บุคคลทั่วไป) และระบบแพทย์ทางไกลสำหรับสถานพยาบาล
เว็บไซต์:
https://www.ooca.co/

Startup:
Tockto VR (บริษัท ต๊อกโตะ จำกัด)
รายละเอียด:
แอปพลิเคชันเรียนภาษาผ่านการท่องเที่ยวในโลกความจริงเสมือน (Virtual Reality) ด้วยเนื้อหาวิดิโอสามมิติ 180 องศา
เว็บไซต์:
https://www.facebook.com/tocktovr/

Startup:
WashWay (บริษัท วี วิล ลอค ยู จำกัด)
รายละเอียด:
WASHWAY เป็นนวัตกรรมระดับอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการระบบบริหารจัดการร้านสะดวกซัก ที่ทำให้เจ้าของร้านสะดวกซักสามารถติดตามสถานะการใช้งานเครื่อง ตรวจสอบบัญชีได้ Realtime อีกทั้งผู้บริโภคสามารถเช็คสถานะเครื่องซักผ้า และจ่ายออนไลน์ผ่านธนาคารใดก็ได้ โดยที่เงินจะเข้าบัญชีผู้ประกอบการโดยตรง ผ่านทาง Payment Gateway ทั้งยังควบคุมและมอนิเตอร์เครื่องซักผ้าได้แบบ Realtime ผ่านการประมวลผลบนระบบ Cloud Server
เว็บไซต์:
https://www.washway.co

Startup:
คิด Space (บริษัท เลิร์นนิ่งทรี เทคโนโลยี จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มที่ให้เด็กในวัย 5-7 ขวบ ที่สามารถช่วยให้เด็กรักการเรียนรู้ เสริมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการคิดเชิงระบบได้ดี KidSpaceTM ประยุกต์เอาเทคโนโลยี IoT และ Cloud การเรียนรู้ในแบบ Multi-disciplinaryเพื่อให้เกิด Experience ที่น่าเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนได้ที่บ้าน และส่วนเสริมกับการเรียนการสอนที่โรงเรียน
เว็บไซต์:
-

Startup:
Aqua (บริษัท พีเอ็มเอช โฮลดิ้ง จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์ม IoT ที่สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและลดขั้นตอนการทำงานในปัจจุบัน
เว็บไซต์:
http://www.pmhsolution.com

Startup:
City Data Analytics (บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มที่พัฒนาข้อมูลเมืองเพื่่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว
เว็บไซต์:
https://www.facebook.com/CityDataAnalytic/

Startup:
Vecabo (บริษัท วีคาโบ้ จำกัด)
รายละเอียด:
ระบบการจัดการและเช่ารถโดยสาร Vecabo ที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเดินทางให้กับทุกท่าน โดยได้นำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้ และให้บริการในการเดินทางแก่ทุก ๆ จุดหมายปลายทาง โดยได้คัดเลือกยานพาหนะที่มั่นใจว่าปลอดภัยที่สุดให้กับลูกค้า และเราใส่ใจในทุกๆขั้นตอนของการเดินทาง ตั้งแต่การจองรถบัส, ระหว่างการเดินทาง, รวมไปถึงจุดหมายปลายทางเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบาย และสร้างความประทับใจในราคาที่คุ้มค่าที่สุด “เพราะความสุข และความปลอดภัยในการเดินทางของท่านคือหน้าที่ของเรา“
เว็บไซต์:
https://www.vecabo.com/th

Startup:
Khon Kaen Smart Farming (บริษัท ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้เซอร์วิส จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มที่ครบทุกองค์ประกอบของห่วงโซ่อาหาร ในการยกระดับเกษตรพอเพียงสู้ตลาดกลางสมัยใหม่เพื่อ โครงการขอนแก่นเมือง “กิน อยู่ สุขภาพดี” ด้วยแพลตฟอร์ม เกษตรอัจฉริยะไร้สาร ด้วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี พร้อมทั้ง อินเทอร์เน็ต IOT ส่งเสริมการทำเกษตรไร้สาร เชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค บนเทคโนโลยีดิจิทัล
เว็บไซต์:
-

Startup:
The Journey Platform (บริษัท ฟอร์เต้ เวนเจอร์ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มที่รวมเนื้อหาของผู้ผลิตเนื้อหา (Content) มาสร้างเป็นสังคมท่องเที่ยว(Community) เพื่อเชื่อมโยงไปยังธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(Commerce)
เว็บไซต์:
https://www.thejournee.co/

Startup:
Coding Thailand (บริษัท มาร์เวิลลัส สตูดิโอ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาการคอมพิวเตอร์รวมถึง ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดความคิดเป็นนวัตกรรมดิจิทัล อันเป็นรากฐานสำคัญในพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรของประเทศพร้อมร่วมขับเคลื่อนเศษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เว็บไซต์:
https://www.codingthailand.org/

Startup:
Kid Hero (บริษัท คิด ฮีโร่ (ไทยแลนด์) จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มเพื่อเปลี่ยนศูนย์รวมความรู้การเรียน และสื่อการเรียนออนไลน์ ในเชิงทักษะการคิดค่อยเปลี่ยนระบบ และกิจกรรมที่เสริมทักษะเหล่านี้ ให้กับทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครองเพื่อเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
เว็บไซต์:
https://www.facebook.com/kidheroes.official/

Startup:
MMG (บริษัท เดอะมั้งค์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด)
รายละเอียด:
ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์แอนิเมชันไทย และสร้างผลงานที่มีคุณภาพในระดับสากลให้กับผู้ชมทั่วโลก
เว็บไซต์:
https://www.themonkstudio.com/

Startup:
Abi (บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลทฟอร์มการวัดผล Essential Skills ออนไลน์โดยแพลทฟอร์มนี้จะอยู่ในรูปแบบของ Application ที่ใช้Smart Device ในการประมวลผล โดยมีModules และ ฟีเจอร์ในการทํางานหลัก
เว็บไซต์:
-

Startup:
Autopair (บริษัท ออโต้แพร์ จำกัด)
รายละเอียด:
ระบบบริหารงานขายออนไลน์สำหรับร้านอะไหร่รถยนต์ขนาดกลาง-ใหญ่ ทั่วประเทศ ค้นหาข้อมูลสินค้าได้แบบเรียลไทม์
เว็บไซต์:
https://www.autopair.co/

Startup:
Bearlab (บริษัท แบร์สเปซ จำกัด)
รายละเอียด:
Bearlab เป็น platform การเรียนรู้หลักสูตรวิทยาการคํานวณในรูปแบบของเกมส์และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยสอนให้กับคุณครูเพื่อลดภาระของงานเอกสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
เว็บไซต์:
-

Startup:
FoxFox (บริษัท ฟ็อกซ์ฟ็อกซ์ จํากัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มสําหรับวัดผลความรู้และความสามารถทางด้านที่เกียวกับ ML, Blockchain ด้วย adaptive quiz ทั้งเพื่อการเรียนรู้หรือการสมัครงาน โดยจะมี ML คอยแนะนําเนื้อหาคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับแต่ละคน
เว็บไซต์:
https://foxfox.io/

Startup:
MANA (บริษัท แอลเอฟฟินเทค จำกัด)
รายละเอียด:
ระบบบริหารทีมงานออนไลน์เพื่อยกระดับการทำงานองค์ให้มีความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน
เว็บไซต์:
https://manawork.com/

Startup:
Pinsouq Store (บริษัท เดต้าฮอลิค จำกัด)
รายละเอียด:
ตลาดซื้อขายสินค้าฮาลาลออนไลน์ Platform ในการรวบรวมสินค้าเกษตร อาหารแห้งและอาหารสด ภายใต้ระบบ Pinsouqstore.com โดยวัตถุดิบหรืออาหารใดที่บริโภคต้องการสามารถหาซื้อได้ในระบบ
เว็บไซต์:
https://pinsouqstore.com/

Startup:
Quizmo (บริษัท สกิลวิตี้ จำกัด)
รายละเอียด:
Web-based Platform เพื่อคัดกรองคุณภาพบุคลากรทางด้าน และจ้างงาน Digital skills
เว็บไซต์:
-

Startup:
Rent Connected (บริษัท เร้นท์ คอนเนคเต็ด จำกัด)
รายละเอียด:
Rentconnected.com เป็นแพลตฟอร์มรถเช่า รวมผู้ให้บริการรถเช่า เปรียบเทียบราคารถเช่า ทั่วประเทศ ให้ความสนใจในการจองออนไลน์ หารถจากจุดใกล้เคียง ผู็ให้บริการมากกว่า 50 ราย ครอบคลุมมากกว่า 30 สนามบินในไทย มีทั่งเช่าขังเอง เช่าพร้อมคนขับ
เว็บไซต์:
https://www.rentconnected.com/

Startup:
Verily Vision (บริษัท เวริลี วิชั่น จํากัด)
รายละเอียด:
ระบบ Container Truck Gate Automation เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการขนถ่ายสินค้า ผ่านเข้าออก พื้นที่ของผู้ให้บริการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ เช่น ท่าเรือ ลานตู้คอนเทนเนอร์สินค้า คลังสินค้า หรือโรงงาน
เว็บไซต์:
https://verilyvision.com/

Startup:
We Space (บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จำกัด)
รายละเอียด:
จากปัญหาเด็กไทยไม่รู้จักตนเองและไม่มีเป้าหมายในอนาคต ที่นำมาสู่ปัญหาการจ้างงานและคุณภาพแรงงานของประเทศ จึงเกิดเป็น WE Space เว็บไซต์เพื่อการค้นหาตนเองและสำรวจอาชีพ ที่ช่วยให้น้อง ๆ ได้รู้จักตนเองมากขึ้น ผ่านกระบวนการ 4Es ดังนี้ Evaluate (E1) Explore (E2) Experience (E3) Empower (E4)
เว็บไซต์:
https://edvisory.co.th/

Startup:
Event Banana (บริษัท อีเวนท์ บานาน่า จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลซที่เชื่อมต่อคนที่มีสถานที่จัดงานต่างๆ ให้มาเจอกับผู้ที่มีความต้องการในการจัดงาน โดยครอบคลุมงานหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม สัมมนา เปิดตัวสินค้า คอร์ปอเรทปาร์ตี้ เวิร์กช็อป เทรนนิ่ง ฯลฯ
เว็บไซต์:
https://www.eventbanana.com/th

Startup:
Onedee (บริษัท วันดี โซลูชั่น จำกัด)
รายละเอียด:
OneDee เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบตอกบัตรพนักงานอัจฉริยะ ระบบฐานข้อมูลพนักงานเเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงาน และระบบการจัดการเงินเดือนพนักงาน
เว็บไซต์:
https://www.facebook.com/onedee.work/

Startup:
Viabus (บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด)
รายละเอียด:
แอปพลิเคชันติดตามและนำทางรถโดยสารประจำทาง ภายในกรุงเทพ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ต่างๆในไทย
เว็บไซต์:
https://www.viabus.co/

Startup:
Ling-Data Platform (บริษัท แอล ไอ เอ็น จี จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์ม ให้บริการข้อมูลแผนที่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ประกอบไปด้วยชุดเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ และระบบในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ฟังก์ชั่นหลักคือการวัดที่ดิน วางแผนการทำการเกษตร
เว็บไซต์:
https://gis.lingmaps.com/

Startup:
Project TimeSlice (บริษัท ยูอาร์นีค สตูดิโอ จำกัด)
รายละเอียด:
Project Timeslice เกมแนว rougelike ซึ่งเป็นภาค spinoff จากเกม Timelie โดยมุ่งเน้นไปที่การวางเนื้อเรื่องพื้นหลังแบบ Sci-fi นำเสนอในรูปแบบแอ็กชัน และมีรูปแบบเกมที่เข้าใจและเล่นได้อย่างง่าย เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดเกม
เว็บไซต์:
https://www.urniquestudio.com/

Startup:
InsKru Hr solution for School (บริษัท อินสครู จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มที่ช่วยพัฒนาศักยภาพคุณครู Community แลกเปลี่ยนไอเดียการสอนระหว่างคุณครูและจัดหมวดหมู่การสอนในรุปแบบที่เข้าใจง่าย โดยรับการประเมิน feedback จากนักเรียนโดยตรง
เว็บไซต์:
https://inskru.com/

Startup:
Edsy (บริษัท เอ็ดดูเคชั่น อีซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด)
รายละเอียด:
platform การสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ให้กับนักเรียนที่อายุระหว่าง 6 - 15 ปี และคุณครู local tutor รุ่นใหม่ (อายุประมาณ 20-25 ปี) โดยจะดำเนินการสอนผ่านระบบ Zoom แบบตัวต่อตัว ทำให้ทั้งนักเรียนและติวเตอร์ สามารถเข้ามาใช้บริการ platform ได้ทุกเมื่อที่สะดวก
เว็บไซต์:
https://edsy.co/

Startup:
Vitual Clinic (Health at Home) (บริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มเพื่อผู้สูงอายุ ให้บริการปรึกษาแพทย์ทางไกล และให้บริการเรียกพยาบาลมารักษาที่บ้าน เช่น เจาะเลือดเพื่อทราบปัญหาสุขภาพ บริการทำแผล และหัตถการ ซึ่งเป็นการแก้ pain-point ที่ผู้สูงอายุไม่ต้องมีผู้ดูแลพาไปที่โรงพยายาลบ่อยๆ เพื่อความปลอดภัย สะดวกและประหยัดเวลา
เว็บไซต์:
https://healthathome.in.th/

Startup:
Ztrus (บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด)
รายละเอียด:
โซลูชั่นช่วยแปลงข้อมูลจากเอกสารที่เป็นกระดาษให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้กับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ เช่น RPA , DMS และ Data Analytics ประหยดต้นต้นค่าแรงในการพิมพ์เอกสารได้มากกว่า 50% และได้ข้อมูลรวดเร็วมากกว่า 4 เท่า มีความสม่ำเสมอของคุณภาพงานมากกว่าเดิม
เว็บไซต์:
https://www.ztrus.com/en-home/

Startup:
Horganice (บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด)
รายละเอียด:
Rentini ระบบปล่อยห้องเช่าและจัดหาผู้เช่า เพื่อช่วยเจ้าของกิจการในการทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และช่วยให้ใช้ต้นทุนในการบริหารจัดการห้องพักต่ำที่สุด และทำให้ผู้ที่ต้องการเช่าห้องพักสามารถหาที่พักได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของทั้งตัวพื้นที่เช่ากับข้อมูลผู้เช่าแล้วทำระบบ Matching Room และระบบ Online Virtual Tour ที่ทำให้ผู้เช่าที่ต้องการ เช่าห้องพักสามารถเดินชมห้องพักได้ด้วยตนเอง
เว็บไซต์:
https://www.rentini.in.th/

Startup:
findTEMP (บริษัท บีทูดับบลิว จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มการให้บริการจัดหาพนักงานพาร์ตไทม์แบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถคัดเลือกพนักงาน บันทึกเวลา-เข้าออกงาน ประเมินการทำงานได้ด้วยด้วยตนเอง เป็นการลดต้นทุนค่าแรงพนักงาน HR ได้อย่างมาก ส่วนพนักงานพาร์ตไทม์สามารถรับงานได้อย่างอิสระ
เว็บไซต์:
https://www.findtemp.in.th/

Startup:
Locanation (บริษัท โลเคเนชั่น จำกัด)
รายละเอียด:
Locanation เป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับการกักตัว และจองสถานที่กักตัวทางเลือกแห่งประเทศไทย ทางโครการทำความร่วมมือกับสถานทูตและททท. โดยมี List โรงแรม ASQ ทั้งหมดในประเทศไทย หากจองผ่านโลเคเนชั่นจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ
เว็บไซต์:
[email protected]/

Startup:
enScribe (บริษัท คอลเล็คทิเบิลส์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มสร้างการขายสินค้าแบบ Subscription สำหรับ SME โดย Automation สำหรับการขายครั้งถัดไป
เว็บไซต์:
https://www.enscribe.co/

Startup:
JMC Platform for Wellbeing (บริษัท เจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มสำหรับประเมินผลและติดตามสุขภาพของคนในชุมชนและองค์กร เพื่อกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เว็บไซต์:
-

Startup:
Smartwelf medtech (บริษัท สมาร์ทเวลฟ์เมดเทค จำกัด)
รายละเอียด:
บริการตรวจสุขภาพผ่านปลายนิ้วและเเจ้งผลออนไลน์ภายใน 48 ชั่วโมง
เว็บไซต์:
-

Startup:
Vulcan Coalition (บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มจัดการข้อมูลที่เพิ่มศักยภาพในการจ้างงานของคนพิการ เพื่อให้สามารถทำงานด้านการเตรียมข้อมูล (Data Set) เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งของประเทศไทย และ ต่างประเทศ
เว็บไซต์:
https://www.vulcancoalition.com/

Startup:
Xeroqode (บริษัท โน โค้ด ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด)
รายละเอียด:
แพลตฟอร์มการเรียนรู้เเบบ No-Code เพื่อลดปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการจ้าง Programer และความรวดเร็ว
เว็บไซต์:
-

Startup:
ว่าง: ตลาดข้อมูล (บริษัท เค.จี. แอนด์ แพทริค จำกัด)
รายละเอียด:
ว่าง คือ crowdsourcing platform ที่เป็นตลาดออนไลน์ระหว่างบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่ต้องการข้อมูล และผู้ที่มีเวลาว่างอยากได้รายได้ โดยผู้ที่ต้องการข้อมูล อาทิ บริษัทที่ต้องการทำปัญญาประดิษฐ์ ทำงาน Machine Learning นักวิจัยในวงการการศึกษา นักวิจัยทางการตลาด รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพื่อนำมาใช้ตามต้องการ สามารถนำคำถามหรือข้อมูลที่มีอยู่อัปโหลดขึ้นระบบว่าง เพื่อแบ่งงานให้คนบนโลกออนไลน์ช่วยกันตอบ ให้ข้อมูลหรือจัดการกับข้อมูลได้ เช่น ช่วยระบุประเภทข้อมูล ช่วยคัดเลือกคำชนิดต่าง ๆ ช่วยตัดภาพ ส่วนผู้มีเวลาว่าง เช่น นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัททั่วไป ชาวบ้านต่างจังหวัดผู้พิการและด้อยโอกาส จะเป็นใคร อยู่ที่ใดในโลก เพียงมีเวลาว่างก็สามารถทำภารกิจในระบบว่างผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อรับเงินค่าตอบแทนได้ (Digital Employment) โดยว่างมีที่ฝากข้อมูลที่ปลอดภัย มีความสามารถในการแบ่งงานขนาดใหญ่ให้เป็นขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว (microtask)
เว็บไซต์:
https://www.wang.in.th/
Load More

รายชื่อคณะกรรมการการคัดเลือกวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น รอบ Elevator Pitch

 • คุณรัฐภูมิ ตู้จินดา QueQ
 • คุณณพวัฒน์ มุกตพันธุ์ FINNOMENA
 • คุณวิศิษฎ์ ยินดีสิริวงศ์ J Ventures
 • คุณศุภกร เจียรรุ่งสิน StockRadars
 • คุณพลภัทร ทรงธัมจิตติ GetLinks
 • คุณภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ Eventpop
 • คุณคุณากร วรงค์ชยกุล GIZTIX
 • คุณภาณุชาติ บุณยเกียรติ Claimdi
 • คุณกฤษฏิ์ วิชัยวัฒนาพาณิชย์ Haupcar
 • คุณจักรพันธ์ ลีอธิวัฒน์ Tourkrub
 • คุณกฤษฏิ์ วิชัยวัฒนาพาณิชย์ HAUPCAR
 • คุณรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ Fixzy
 • คุณธนวิชญ์ ต้นกันยา Horganice
 • คุณพงศธร ธนบดีภัทร Refinn


รายชื่อคณะกรรมการการคัดเลือกวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น รอบ Investor Pitch

 • คุณคณิศรา กาญจนวงศ์ (Beacon VC)
 • คุณณรัณภัสสร์ ฐิติพัทธกุล (500 TukTuks)
 • คุณปารดา ทรัพย์ประเสริฐ (500 TukTuks)
 • คุณมณีรัตน์ ตัณฑ์จยะ (InVent)
 • คุณศิรภพ ปภัทธนนันท์ (InVent)
 • คุณกัมปนาท วิมลโนท (Krungsri Finnovate)
 • คุณพงศณิภา มารีอานนท์ลามาช กมลนาวิน (Krungsri Finnovate)
 • คุณณิชาพัฒน์ สายเสริมศักดิ์ (Krungsri Finnovate)
 • คุณพรสิทธิ์ ภูวนากิจจากร (Primestreet Capital)
 • คุณสุรวัฒน์ พรหมโยธิน (Bangkok Venture Club)
 • คุณวรวีณ เหลืองเลิศกุล (Expara Ventures)
 • คุณวิธวินท์ อิทธิภาณุวัต (Vertex)
 • คุณพงศ์วุฒิ อิทธิพูลสวัสดิ์ (Invent)
 • คุณณัฏฐริยา วิทยธนเศรษฐ์ (Monks' Hill Ventures)
 • คุณวิฤทธิ์ วิจิตรวาทการ (Primestreet Capital)
 • คุณศุภวัฒก์ ชลวณิช (Primestreet Capital)
 • คุณภานุชนาถ พันธ์กิจการ (Beacon Venture Capital)
 • คุณพรชนก สุขสมบูรณ์ (Krungsri Finnovate)
 • คุณจันทนารักษ์ ถือแก้ว (Disrupt Technology Venture)


รายชื่อคณะทำงาน

 • คุณประพันธ์ เจริญประวัติ
  ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 • คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์
  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สวทช.
Load More