บริการ
TH
EN
TH
CN
สมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
Please Select

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

  • ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
  • ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2566 ( ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) ดาวน์โหลด
  • ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2566   ดาวน์โหลด
  • ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด


Link ขึ้นทะเบียน:  https://member.depa.or.th/login


การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (Digital Provider) เอกสารประกอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล (พร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัท)
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ในกรณีเป็นบริษัท) หรือสำเนารายการจดทะเบียน
  • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) (ถ้ามี)
  • สำเนาใบรับรองมาตรฐานหรือหลักฐานการรับรองมาตรฐานจากหน่วยรับรอง (Certified Body) ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น ISO/IEC 29110, Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือตามที่สำนักงานกำหนด หรือเอกสารรับรองจากสมาคม / หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ที่ยังไม่หมดอายุ ตามที่สำนักงานกำหนด
  • เอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (แคตตาล็อก/โบว์ชัวร์)

ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนทาง www.depa.or.th


รายชื่อผู้ประกอบการดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียน