บริการ
TH
EN
TH
CN
เป้าหมายและพื้นที่

depa Digital Transformation Funds การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของธุรกิจ ที่ก่อใหเกิดประโยชนตอผูประกอบการโดยตรงในการลดตนทุน เพิ่มรายได และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและกอใหเกิดประโยชนสาธารณะในรูปแบบของการเกิดธุรกิจ การลงทุน หรือตลาดใหม หรือรายไดแหลงใหม รวมทั้งการจางงานใหม อันจะยังผลใหเกิดความเจริญกาวหนาทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางกาวกระโดด

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิต
  • ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้าและบริการ
  • เกษตรกร


พื้นที่ดำเนิงานปี 65ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการสนับสนุน