บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
เป้าหมายและพื้นที่

“เมืองอัจฉริยะ” หมายความว่า เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://smartcitythailand.or.th/ 
หรือติดต่อ: [email protected]
โทร: 020-262-333 ต่อ 5101-5111  

หลักเกณฑ์การส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

เกณฑ์การพิจารณาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งประกอบไปด้วยเกณฑ์ 5 ข้อ ได้แก่
1.ต้องกำหนดพื้นที่และเป้าหมายชัดเจน
2.ต้องมีแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง
3.ต้องมีระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมืองที่ปลอดภัย
4.ต้องมีบริการเมืองอัจฉริยะตามลักษณะ 7 ด้าน
5.ต้องมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  https://smartcitythailand.or.th/ 
หรือติดต่อ: [email protected] 
โทร: 020-262-333 ต่อ 5101-5111  

คู่มือการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

เพื่อดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ 1/ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมิน และคุณสมบัติ วิธีการ และ กระบวนการในการพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  https://smartcitythailand.or.th/ 
หรือติดต่อ: [email protected] 
โทร: 020-262-333 ต่อ 5101-5111  

หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์

มาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนพัฒนาทั้งพื้นที่ ระบบ และนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1.กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ 2.กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ 3.กิจการพัฒนานิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  https://smartcitythailand.or.th/ 
หรือติดต่อ: [email protected] 
โทร: 020-262-333 ต่อ 5101-5111   

สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทาง การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  https://smartcitythailand.or.th/ 
หรือติดต่อ: [email protected] 
โทร: 020-262-333 ต่อ 5101-5111  

เครื่องมือการส่งเสริม