บริการ
TH
EN
TH
CN
การประเมินองค์กรคุณธรรม
Please Select
การประเมินองค์กรคุณธรรม  
( ๑๓ โครงการ/กิจกรรม )

เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติ
การประเมินระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
๑) องค์กรมีการประกาศ เจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักธรรม ทางศาสนา หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และ คุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูจำนวนผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร  ๘๐% ขึ้นไป ร่วมประกาศ เจตนารมณ์ โดยทำเป็น ลายลักษณ์อักษรจำนวนผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ๖๐ - ๗๙.๙๙% ร่วมประกาศ เจตนารมณ์ โดยทำเป็น ลายลักษณ์อักษรจำนวนผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร  ๔๐ - ๕๙.๙๙% ร่วมประกาศ เจตนารมณ์ โดยทำเป็น ลายลักษณ์อักษรจำนวนผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร น้อยกว่า ๔๐% ร่วมประกาศ เจตนารมณ์ โดยทำเป็น ลายลักษณ์อักษรประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมร่วมกัน
๒) องค์กรมีการกำหนด เป้าหมาย จาก “ปัญหา ที่อยากแก้” และ “ความดี ที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับ หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูมีการกำหนด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง กับหลักธรรม ทางศาสนา หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูมีการกำหนด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง กับหลักธรรม ทางศาสนา หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูมีการกำหนด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้อง กับหลักธรรม ทางศาสนา หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูไม่มีการกำหนด เป้าหมายประกาศเจตนารมณ์ปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ
๓) องค์กรมมีการจัดทำแผน การดำเนินงานตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๒ อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร - มีการจัดทำแผน การดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๒ และ

- มีการมอบหมาย หน่วยงานและบุคลากร รับผิดชอบ การดำเนินงาน และ

- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน รับผิดชอบ การดำเนินงาน

- มีการจัดทำแผน การดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๒ และ

- มีการมอบหมาย หน่วยงานและบุคลากร รับผิดชอบ การดำเนินงาน
- มีการจัดทำแผน การดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๒
- ไม่มีการจัดทำแผน การดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๒
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
การประเมินระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม
๔) องค์กรมีผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ของแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๓

- มีการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ของแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ และมีผลสำเร็จ ๗๐% ขึ้นไป

- มีการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ของแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ และมีผลสำเร็จ ๖๐ - ๖๙.๙๙%

- มีการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ของแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ และมีผลสำเร็จ ๕๐ - ๕๙.๙๙%

- มีการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ของแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ และมีผลสำเร็จ น้อยกว่า ๕๐%
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (รอบ ๖ เดือน)
๕) องค์กรมีการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงานมีการปรังปรุง หรือพัฒนามีการทบทวนหรือถอดบทเรียนเพื่อให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๓

- มีการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๓ และ

- มีการปรับปรุง หรือพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๓ และ

- มีการถอดบทเรียนจากผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓

- มีการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ และ

- มีการปรับปรุง หรือพัฒนา การดำาเนินงาน ตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓
- มีการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓
- ไม่มีการการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (รอบ ๖ เดือน) ทบทวน

๖) องค์กรมีการยกย่องเชิดชู บุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดี จนเป็นแบบอย่างได้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๓

- มีการประกาศ ยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กรที่มีคุณธรรม หรือ ที่ทำความดี จนเป็นแบบอย่างได้ และ

- มีการประกาศ ยกย่อง เชิดชูหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กรที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ และ

- มีการประชาสัมพันธ์ การประกาศยกย่องภายในองค์กรและ ผ่านช่องทางสื่อสาร ที่หลากหลาย เช่น  ไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เป็นต้น


- มีการประกาศ ยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กร ที่มีคุณธรรม หรือ ที่ทำความดี จนเป็นแบบอย่างได้ และ

-มีการประกาศยกย่อง เชิดชูหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กรที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ และ

- มีการประชาสัมพันธ์ การประกาศ ยกย่องภายใน องค์กร
- มีการประกาศ ยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กร ที่มีคุณธรรม หรือ ทำความดี จนเป็นแบบอย่างได้
- ไม่มีการประกาศ ยกย่อง เชิดชู บุคลากรหรือหน่วยงานภายในหรือภายนอก ที่มีคุณธรรม หรือ ที่ทำความดี จนเป็นแบบอย่างได้
ประกาศการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานในองค์กร

การประเมินระดับที่ ๓ องค์กรต้นแบบคุณธรรม
๗) องค์กรมีผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของแผน การดำเนินงานที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ เพิ่มมากขึ้น องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้น

- มีผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ ๙๐% ขึ้นไป และ

-องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม และ

-บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจากผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

- มีผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ ๘๐-๘๙.๙๙%  และ

-องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม

- มีผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓
๗๐ - ๗๙.๙๙%

- มีผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓  น้อยกว่า ๗๐%
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (รอบ ๑๒ เดือน)

๘) องค์กรมีการรวบรวม องค์ความรู้หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๓ โดยจัดทำเป็นเอกสารและ จัดทำสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

- มีการรวบรวม องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม ตามแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ และ จัดทำเป็นเอกสาร ครบทุกกิจกรรม และ

- มีการจัดทำสื่อ รูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า

๒ รูปแบบ เช่น คลิปวิดีโอ พาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint) การโฆษณา บนสื่อออนไลน์ นิทรรศการ เป็นต้น

- มีการรวบรวม องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม ตามแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ และ จัดทำเป็นเอกสาร ครบทุกกิจกรรม และ

- มีการจัดทำสื่อ รูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ รูปแบบ เช่น คลิปวิดีโอ พาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint) การโฆษณา บนสื่อออนไลน์ นิทรรศการ เป็นต้น

- มีการรวบรวม องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม ตามแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ และ จัดทำเป็นเอกสาร ครบทุกกิจกรรม
- ไม่มีการรวบรวม องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม ตามแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓

- ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม๙) องค์กรมีขีดความสามารถ ในการเผยแพร่เอกสาร องค์ความรู้หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม และมีความพร้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ องค์กรอื่น ๆ ได้

- มีการเผยแพร่ เอกสาร องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม และสื่อต่าง ๆ ที่ได้จัดทำไว้ ในข้อที่ ๘ ภายในองค์กร และ

- มีการเผยแพร่ ผ่านช่องทางสื่อสาร ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เป็นต้น

- มีการเผยแพร่ เอกสาร องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม และสื่อต่าง ๆ ที่ได้จัดทำไว้ ในข้อที่ ๘ ภายในองค์กร และ

- มีการเผยแพร่ ผ่านช่องทางสื่อสาร ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เป็นต้น

- มีการเผยแพร่ เอกสาร องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม และสื่อต่าง ๆ ที่ได้จัดทำไว้ ในข้อที่ ๘ ภายในองค์กร
- ไม่มีการเผยแพร่ เอกสาร องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม และสื่อต่าง ๆ ที่ได้จัดทำไว้ ในข้อที่ ๘
การเผยแพร่เอกสาร องค์ความรู้หรือผลสำเร็จ
Load More
การประเมินองค์กรคุณธรรม  
( ๑๓ โครงการ/กิจกรรม )

เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติ
การประเมินระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
๑) องค์กรมีการประกาศ เจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักธรรม ทางศาสนา หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และ คุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูจำนวนผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร  ๘๐% ขึ้นไป ร่วมประกาศ เจตนารมณ์ โดยทำเป็น ลายลักษณ์อักษรจำนวนผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ๖๐ - ๗๙.๙๙% ร่วมประกาศ เจตนารมณ์ โดยทำเป็น ลายลักษณ์อักษรจำนวนผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร  ๔๐ - ๕๙.๙๙% ร่วมประกาศ เจตนารมณ์ โดยทำเป็น ลายลักษณ์อักษรจำนวนผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร น้อยกว่า ๔๐% ร่วมประกาศ เจตนารมณ์ โดยทำเป็น ลายลักษณ์อักษรประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมร่วมกัน
๒) องค์กรมีการกำหนด เป้าหมาย จาก “ปัญหา ที่อยากแก้” และ “ความดี ที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับ หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูมีการกำหนด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง ที่สอดคล้อง กับหลักธรรม ทางศาสนา หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูมีการกำหนด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง ที่สอดคล้อง กับหลักธรรม ทางศาสนา หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูมีการกำหนด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง ที่สอดคล้อง กับหลักธรรม ทางศาสนา หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูไม่มีการกำหนด เป้าหมายประกาศเจตนารมณ์ปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ
๓) องค์กรมมีการจัดทำแผน การดำเนินงานตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๒ อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร - มีการจัดทำแผน การดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๒ และ

- มีการมอบหมาย หน่วยงานและบุคลากร รับผิดชอบ การดำเนินงาน และ

- มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ หรือคณะทำงาน รับผิดชอบ การดำเนินงาน

- มีการจัดทำแผน การดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๒ และ

- มีการมอบหมาย หน่วยงานและบุคลากร รับผิดชอบ การดำเนินงาน
- มีการจัดทำแผน การดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๒
- ไม่มีการจัดทำแผน การดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๒
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
การประเมินระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม
๔) องค์กรมีผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ของแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๓

- มีการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ของแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ และมีผลสำเร็จ ๗๐% ขึ้นไป

- มีการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ของแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ และมีผลสำเร็จ ๖๐ - ๖๙.๙๙%

- มีการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ของแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ และมีผลสำเร็จ ๕๐ - ๕๙.๙๙%

- มีการดำเนินงาน ตามเป้าหมาย ของแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ และมีผลสำเร็จ น้อยกว่า ๕๐%
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (รอบ ๖ เดือน)
๕) องค์กรมีการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงานมีการปรังปรุง หรือพัฒนามีการทบทวนหรือถอดบทเรียนเพื่อให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๓

- มีการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๓ และ

- มีการปรับปรุง หรือพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๓ และ

- มีการถอดบทเรียนจากผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓

- มีการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ และ

- มีการปรับปรุง หรือพัฒนา การดำาเนินงาน ตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓
- มีการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓
- ไม่มีการการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (รอบ ๖ เดือน) ทบทวน

๖) องค์กรมีการยกย่องเชิดชู บุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดี จนเป็นแบบอย่างได้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๓

- มีการประกาศ ยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กรที่มีคุณธรรม หรือ ที่ทำความดี จนเป็นแบบอย่างได้ และ

- มีการประกาศ ยกย่อง เชิดชูหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กรที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ และ

- มีการประชาสัมพันธ์ การประกาศยกย่องภายในองค์กรและ ผ่านช่องทางสื่อสาร ที่หลากหลาย เช่น  ไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เป็นต้น


- มีการประกาศ ยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กร ที่มีคุณธรรม หรือ ที่ทำความดี จนเป็นแบบอย่างได้ และ

-มีการประกาศยกย่อง เชิดชูหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กรที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ และ

- มีการประชาสัมพันธ์ การประกาศ ยกย่องภายใน องค์กร
- มีการประกาศ ยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กร ที่มีคุณธรรม หรือ ทำความดี จนเป็นแบบอย่างได้
- ไม่มีการประกาศ ยกย่อง เชิดชู บุคลากรหรือหน่วยงานภายในหรือภายนอก ที่มีคุณธรรม หรือ ที่ทำความดี จนเป็นแบบอย่างได้
ประกาศการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานในองค์กร

การประเมินระดับที่ ๓ องค์กรต้นแบบคุณธรรม
๗) องค์กรมีผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของแผน การดำเนินงานที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ เพิ่มมากขึ้น องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและบุคลากรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้น

- มีผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ ๙๐% ขึ้นไป และ

-องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม และ

-บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจากผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

- มีผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ ๘๐-๘๙.๙๙%  และ

-องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม

- มีผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓
๗๐ - ๗๙.๙๙%

- มีผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของ แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓  น้อยกว่า ๗๐%
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม (รอบ ๑๒ เดือน)

๘) องค์กรมีการรวบรวม องค์ความรู้หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๓ โดยจัดทำเป็นเอกสารและ จัดทำสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

- มีการรวบรวม องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม ตามแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ และ จัดทำเป็นเอกสาร ครบทุกกิจกรรม และ

- มีการจัดทำสื่อ รูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า

๒ รูปแบบ เช่น คลิปวิดีโอ พาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint) การโฆษณา บนสื่อออนไลน์ นิทรรศการ เป็นต้น

- มีการรวบรวม องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม ตามแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ และ จัดทำเป็นเอกสาร ครบทุกกิจกรรม และ

- มีการจัดทำสื่อ รูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า

๒ รูปแบบ เช่น คลิปวิดีโอ พาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint) การโฆษณา บนสื่อออนไลน์ นิทรรศการ เป็นต้น
- มีการรวบรวม องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม ตามแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓ และ จัดทำเป็นเอกสาร ครบทุกกิจกรรม
- ไม่มีการรวบรวม องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม ตามแผน การดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ ในข้อที่ ๓

- ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม๙) องค์กรมีขีดความสามารถ ในการเผยแพร่เอกสาร องค์ความรู้หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม และมีความพร้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ องค์กรอื่น ๆ ได้

- มีการเผยแพร่ เอกสาร องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม และสื่อต่าง ๆ ที่ได้จัดทำไว้ ในข้อที่ ๘ ภายในองค์กร และ

- มีการเผยแพร่ ผ่านช่องทางสื่อสาร ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง

- มีการเผยแพร่ เอกสาร องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม และสื่อต่าง ๆ ที่ได้จัดทำไว้ ในข้อที่ ๘ ภายในองค์กร และ

- มีการเผยแพร่ ผ่านช่องทางสื่อสาร ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง

- มีการเผยแพร่ เอกสาร องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม และสื่อต่าง ๆ ที่ได้จัดทำไว้ ในข้อที่ ๘ ภายในองค์กร
- ไม่มีการเผยแพร่ เอกสาร องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จ การดำเนินกิจกรรม และสื่อต่าง ๆ ที่ได้จัดทำไว้ ในข้อที่ ๘
การเผยแพร่เอกสาร องค์ความรู้หรือผลสำเร็จ
Load More
การประเมินองค์กรคุณธรรม
(
๙ กิจกรรม)
เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติ
การประเมินระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
๑) องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม  ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร ตั้งแต่ ๘๐.๐๐% ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เป็นลายลักษณ์อักษร  ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร ตั้งแต่ ๕๐.๐๐-๗๙.๙๙% ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร น้อยกว่า ๕๐.๐๐%ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมร่วมกัน
๒) องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย และกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  มีผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร ตั้งแต่ ๘๐.๐๐% ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย อย่างน้อย ๓ เรื่อง  มีผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร ตั้งแต่๕๐.๐๐-๗๙.๙๙% ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย อย่างน้อย ๒ เรื่อง ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร ที่ร่วมกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย น้อยกว่า ๕๐.๐๐%ประกาศสำนักงานในการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
๓) องค์กรมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด
- มีแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในองค์กร
- มีการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน

- มีแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในองค์กร
- มีการมอบหมายบุคลากร รับผิดชอบการดำเนินงาน
 ไม่มีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
การประเมินระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม
๔) องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนด  การดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ที่กำหนดไว้ มีผลสำเร็จตั้งแต่ ๖๐.๐๐% ขึ้นไปและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  การดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ มีผลสำเร็จตั้งแต่ ๔๐.๐๐-๕๙.๙๙% และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ มีผลสำเร็จน้อยกว่า ๔๐.๐๐%รายงานผลตามแผน
๕) องค์กรมีการติดตามประเมินผลสำเร็จ เพื่อทบทวน ปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรให้มีคุณภาพและบรรลุคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด
- มีการประเมินและรายงานผลสำเร็จของแผน
- มีการทบทวน ปรับปรุงแผนส่งเสริมคุณธรรม ขององค์กรที่มีคุณภาพ

มีการประเมินและรายงานผลสำเร็จของแผน
 ไม่มีการติดตามประเมินผลรายงานติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 65

๖) องค์กรมีการยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ และหรือหน่วยงานที่มีโครงการดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้- มีการประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้
- มีการประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานภายในหรือภายนอกที่มีการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย จนเป็นแบบอย่าง
  มีการประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ไม่มีการประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีรายงานผลการดำเนินโครงการบุคคลและหน่วยงานคุณธรรมพันธ์ดี

การประเมินระดับที่ ๓ องค์กรต้นแบบคุณธรรม
๗) องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้น และพฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง - มีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ ๘๐.๐๐% ขึ้นไป และเป็นไปตามเป้าหมายของกิจกรรมที่กำหนด
- คนในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้นตามเป้าหมาย คุณธรรมที่กำหนด
  มีผลสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙% ขึ้นไป และเป็นไปตามเป้าหมายของกิจกรรมที่กำหนด การดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ มีผลสำเร็จน้อยกว่า ๗๐.๐๐%รายงานติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 65

๘) องค์กรมีการจัดกิจกรรม ใน ๓ มิติ ได้แก่ การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม ที่เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้  มีการจัดกิจกรรมครบทั้ง ๓ มิติ  มีการจัดกิจกรรม จำนวน ๒ มิติ มีการจัดกิจกรรม น้อยกว่า ๒ มิติดำเนินการจัดกิจกรรมใน 3 มิติ

๙) องค์กรมีองค์ความรู้จากการดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่ และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่น ๆ ได้
องค์กรมีความรู้จากการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่สามารถให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพร่ผลงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้งต่อไป

องค์กรมีความรู้จากการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ที่สามารถให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพร่ผลงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ ไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อไป

องค์กรไม่ได้ให้หน่วยงานอื่นเข้ามาศึกษาดูงาน หรือไปเผยแพร่ผลงานให้กับหน่วยงานอื่นๆ
การเผยแพร่องค์ความรู้จาการดำเนินองค์กรคุณธรรม

Load More