บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
เป้าหมายและพื้นที่

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดให้กับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการจัดทำหรือยื่นจดทรัพยืสินทางปัญยาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน

การส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการ depa IP Voucher

ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดให้กับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถจัดกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล

ความสำเร็จ

ตัวอย่างความสำเร็จของการส่งเสริมการผ่านมาตรการ IP Fund ที่สำคัญ