บริการ
TH
EN
TH
CN
การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
ประเภทกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อการขอสิทธิทางภาษี BOI

การส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรมดิจิทัล

Commercial center Regional investment in industry and digital innovation Focusing on digital business investment along with commercial digital innovation To create added value for the Thai digital industry The key mechanism for the transition from Thailand to Thailand 4.0

สิทธิประโยชน์ในการลงทุน

ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับ BOI ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2562 (Q2)

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษี 200%)

เครื่องมือการส่งเสริม

มาตรการช่วยเหลือการอุดหนุน ได้แก่ Digital Manpower, Digital Startup Fund, Digital Transformation Fund, Digital Research Development and Innovation Fund, Digital Event Marketing Fund, Digital Transformation Fund for Community, Digital Infrastructure Fund, Digital Voucher

ความสำเร็จ

Examples of success in promoting the promotion through important investment and marketing measures