บริการ
TH
EN
TH
CN
ขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE
Please Select

หลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

ภาพขั้นตอนการขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลฉบับที่ ๒ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด

ภาคผนวก ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้งาน (Safety) สำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับตราสัญลักษณ์ dSURE ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดทำบัญชีบริการดิจิทัลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัลไทย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ : หลักเกณฺ์การทดสอบ dSURE เป็นไปตามภาคผนวก ก, ข, ค

1) dSURE 1 ดาว (หัวข้อ Safety โรงงานที่ผลิตต้องได้รับมารฐาน ISO 9001)

2) dSURE 2 ดาว (หัวข้อ Safety + Functionality / Cyber Security)

3) dSURE 3 ดาว (หัวข้อ Safety + Functionality + Cyber Security)

Load More

Load More

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ให้บริการ Cloud Service หรือ Data Center ในเครือข่ายตราสัญลักษณ์ dSURE

ดาวน์โหลด

Load More

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง รายชื่อหน่วยตรวจสอบรับรองในเครือข่ายตราสัญลักษณ์ dSURE ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ในเครือข่ายตราสัญลักษณ์ dSURE

ดาวน์โหลด

Load More