บริการ
TH
EN
TH
CN
Please Select

โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่ เรียนจบไม่ตกงานสนับสนุนการจ้างงานเด็กจบใหม่นาน 1 ปี

สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาทั่วไป ที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายงานดิจิทัล (depa Digital Scholarship)


การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการให้ทุนศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship) เป็นโครงการร่วมดำเนินการระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI)


เป้าหมาย: ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานและพัฒนาทักษะบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในสายงานทั่วไป และต้องการเปลี่ยนเข้าสู่สายงานดิจิทัล หรือสายงานที่ใช้ทักษะดิจิทัล จำนวน 100 คน สนับสนุนค่าจ้างไม่เกิน 6,500 บาท/เดือน* นาน 1 ปี โดยเปิดรับสมัคร

1. ผู้ที่ต้องการหางาน นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/ ผู้สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 2 ปี ในสาขาทั่วไป ที่ต้องการเข้าสู่สายงานดิจิทัล หรือสายงานที่ใช้ทักษะดิจิทัล จำนวน 100 คน

2. องค์กรที่ต้องการแรงงาน: ผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างงานในสายงานดิจิทัล หรือสายงานที่ใช้ทักษะดิจิทัล และมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนสายงาน


รูปแบบโครงการ

1. เปิดรับสมัครทั้งในส่วนของผู้ที่ต้องการหางาน และผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงาน ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข โดยทั้งผู้หางานและนายจ้างสามารถจับคู่กันเพื่อมาสมัครเข้าร่วมโครงการได้

2. คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติและเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ ความครบถ้วนของเอกสาร สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่ให้การสนับสนุน โดยเมื่อมีผู้ได้รับการพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนครบ 100 คนตามเป้าหมายแล้ว ขอปิดการรับสมัครและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา

3. อนุมัติและประกาศผลผู้ได้รับการสนับสนุน จำนวน 100 คน/ตำแหน่ง

4. ผู้ประกอบการ (นายจ้าง) ต้องดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Upskill / Reskill) แก่พนักงาน โดยเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัลภายใต้โครงการ (โครงการมีหลักสูตรให้เลือก หรือ สามารถเสนอหลักสูตรเฉพาะทางให้คณะทำงานพิจารณาใด้)

5. ผู้ประกอบการ (นายจ้าง) ต้องดำเนินการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนาทักษะพนักงานแก่โครงการตามกำหนด

6. นำส่งเอกสารเพื่อขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าจ้างกับโครงการ โดยจะเบิกจ่ายจำนวน 2 งวด


ขั้นตอนการขอเข้าร่วมโครงการ


ตำแหน่งงานที่ให้การสนับสนุน: 

- การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

- การออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

- การออกแบบดิจิทัลมีเดีย (Digital Media)

- การพัฒนาโปรแกรม (Programmer & Developer)

- การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UX/ UI Designer)

- การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science/ Data Analytics)

- การบริหารจัดการดิจิทัล (Digital Management)

- ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) หรือเทคโนโลยีในโรงงาน/ไลน์การผลิต

- หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง หรือมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามที่คณะทำงานเห็นชอบ


พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

การรับสมัคร (โดยประมาณ)

เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 15 กันยายน 2565

การพิจารณา : วันที่ 16 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุน:  วันที่ 30 กันยายน 2565


ระยะเวลาการจัดจ้าง และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล แบ่งเป็น 3 ระยะ

การฝึกงาน 3 เดือน : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565  (โครงการไม่สนับสนุนค่าจ้าง)

การจัดจ้างระยะที่ 1 (6 เดือน) : เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 (สนับสนุนค่าจ้าง)

การจัดจ้างระยะที่ 2 (6 เดือน) : เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 (สนับสนุนค่าจ้าง)

 

หมายเหตุ : เมื่อมีผู้ได้รับการพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนครบตามเป้าหมาย 100 คนตามที่ประกาศจากโครงการแล้ว ขอปิดการรับสมัครและสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://short.depa.or.th/UbKsP

ติดต่อสอบถาม


Load More

คุณสมบัติผู้สมัครงาน:

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/ จบใหม่ไม่เกิน 2 ปี (จบในปีการศึกษา 2563-2564) และจบการศึกษาในสาขาทั่วไปที่ไม่ใช่ไอทีโดยตรง*

*หมายเหตุ: สาขาหลักสูตรไอที (ไม่เข้าเงื่อนไขการขอทุน)

- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

- สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย (Network Engineering and Security)

- หรืออื่นๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไข ตามความเห็นชอบของคณะทำงานโครงการ


เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครร่วมโครงการ

สำหรับผู้สมัครงาน: 

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้สมัครงาน (แบบฟอร์ม SL-FTI2565-001)

- ประวัติการสมัครงาน / CV / Resume และรูปถ่าย

- สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

- หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)

- ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สมัคร (ถ้ามี)

- ประกาศนียบัตรรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ (Certification) (ถ้ามี)


สมัครจองสิทธิ์สำหรับ “ผู้สมัครงาน”

สมัครได้ที่ https://short.depa.or.th/RWsF8

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://short.depa.or.th/UbKsP

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก และมติของคณะทำงานโครงการถือเป็นที่สิ้นสุด โครงการขอปิดการรับสมัคร เมื่อมีผู้ได้รับการพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนครบตามเป้าหมาย 100 คนตามที่ประกาศจากโครงการแล้ว โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Load More

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ (นายจ้าง) 

- เป็นผู้ประกอบการ บริษัท/นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย / SMEs / วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั่วประเทศ

- มีความต้องการจ้างงานหรือบุคลากรในสายงานดิจิทัล หรือสายงานที่ใช้ทักษะดิจิทัล

- มีความพร้อมในการสรรหา/จ้างงาน และพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนสายงาน


เงื่อนไขการสนับสนุน : 

- ผู้ประกอบการ (นายจ้าง) 1 ราย สามารถขอทุนพนักงานได้สูงสุดไม่เกิน 3 ทุน/คนต่อบริษัท

- ไม่สามารถนำพนักงานที่ทำงานในองค์กรอยู่แล้ว หรือมีสัญญาการจ้างงานก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากโครงการ

- สนับสนุนค่าจ้างเงินเดือนสูงสุด 50% ของเงินเดือน และไม่เกิน 6,500 บาทต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน (สนับสนุนหลังทดลองงาน 3 เดือนแรก)

- ช่วงทดลองงาน 3 เดือนแรก โครงการไม่สนับสนุนค่าใช้จ่าย

- ทุนสนับสนุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat 7%) แล้ว

- สนับสนุนในลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement) โดยผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าจ้างไปก่อน แล้วนำหลักฐานขอเบิกคืนภายหลัง แบ่งเป็น 2 งวด

- กรณีที่เกิดเปลี่ยนแปลงรายชื่อพนักงานหรือบุคคลที่ได้รับทุนระหว่างโครงการ โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น หากมีการจัดจ้างเพียง 3 เดือนแล้วลาออก (หลังทดลองงาน) โครงการสนับสนุนสูงสุด 6,500 บาท จำนวน 3 เดือน เป็นต้น หรือผู้ประกอบการทำการสรรหาผู้สมัครใหม่มาทดแทนเพื่อขอรับทุนในส่วนที่เหลือ โดยต้องแจ้งและได้รับการเห็นชอบจากคณะทำงานโครงการเท่านั้น

- ผู้ประกอบการต้องดำเนินการสรรหา/คัดเลือก และจ้างงานบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาทั่วไป และสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี เพื่อเข้าทำงานในสายงานที่ใช้ทักษะหรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลตามเงื่อนไขโครงการ

- ดำเนินการร่วมกับคณะทำงานโครงการในการยกระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่บุคลากรหรือผู้สมัครงานภายใต้โครงการ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนในการฝึกอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัลภายใต้โครงการฯ พร้อมติดตาม ประเมินผล และรายงานผลตามกำหนด


สำหรับผู้ประกอบการ (นายจ้าง) 

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ประกอบการ (แบบฟอร์ม SL-FTI2565-002)

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ เอกสารการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/หนังสือการจดทะเบียนชุมชนตามกฎหมายเฉพาะ/หนังสือรับรองโดยหน่วยงานราชการ (กรณีวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มชุมชนประเภทอื่นๆ)

- สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)  (ถ้ามี)

- ลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า โดยผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)


สมัครจองสิทธิ์สำหรับ “ผู้ประกอบการ (นายจ้าง)”

สมัครได้ที่ https://short.depa.or.th/3Hy3E

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://short.depa.or.th/UbKsP

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก และมติของคณะทำงานโครงการถือเป็นที่สิ้นสุด โครงการขอปิดการรับสมัคร เมื่อมีผู้ได้รับการพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนครบตามเป้าหมาย 100 คนตามที่ประกาศจากโครงการแล้ว โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Load More

รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน รอบที่ 1 ดาวน์โหลด

Load More